Konsentrert håndbok i hjertesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Heger, Joel H.

  Niemann, James T.

  Criley, J. Michael

  Cardiology

  5. utg. 297 s, tab, ill. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. Pris USD 18

  ISBN 0-7817-4498-9

  Denne enkelt utstyrte håndboken i hjertesykdommer retter seg mot yngre leger, særlig i vaktsammenheng. Boken er betydelig revidert i forhold til forrige utgave fra 1998. Selv om den er kompakt, presenteres patofysiologisk bakgrunn for sykdommene. Det fokuseres på diagnostikk og behandling, basert på retningslinjene til American Heart Association og American College of Cardiology. De beskjedne ytre dimensjoner gjør at boken egner seg for frakkelommen, og innbindingen er tilpasset dette. Teksten er tett, men godt leselig. Illustrasjonene er gode, selv om farger mangler.

  EKG- og arytmikapitlene kommer først og er godt forklart. Belastningstester er grundig diskutert, med hovedvekt på tredemølletesting, men tolkingsdelen er allmenngyldig. Ekkokardiografi, nukleærmedisin og hjertekateterisering er også oversiktlig presentert, fra rekvirentens synsvinkel.

  Akutte koronarsyndromer er et viktig tema der holdbarhetstiden for «sannheten» er svært kort. Forfatterne presenterer likevel diagnostikk og behandling godt i tråd med dagens norske oppfatning.

  Behandlingen av akutt infarkt gir en nøktern gjennomgang av trombolyse, perkutan koronar intervensjon og aktuelle kombinasjoner av disse. Diskusjonen gjenspeiler den internasjonale debatten de siste årene. De viktigste studiene nevnes, om enn i stikkords form.

  Hjertesvikt er viktig og drøftes tilsvarende grundig. Behandlingsalgoritmene er greie, og selv medikamenter som bare finnes i Europa, drøftes.

  Kapitlet om klaffefeil er ryddig og setter de ulike tilstandene i sammenheng med fysiologiske endringer. Medfødte hjertefeil er presentert med tilhørende embryologiske forklaringer og hemodynamiske konsekvenser, mens perkutan behandling bare så vidt nevnes.

  Kapitlene om kardiomyopatier, perikardsykdommer og plutselig død er korte og med moderne inndeling. Temporær pacemakerbehandling reserveres for en svært begrenset indikasjonsstilling, i tråd med dagens oppfatning. Permanent pacemakerbehandling gis en bredere presentasjon som grunnlag for å henvise pasientene til behandling og forstå resultatet. Moderne hjertekirurgi beskrives over fire sider og er ikke helt utfyllende.

  Oversikten over medikamentell behandling er bedre, selv om den refererer til amerikanske tradisjoner. Boken har gode og godt oppdaterte referanselister og en grei indeks. De fleste referansene er til amerikanske tidsskrifter, selv om studiene som omtales kan være europeiske.

  Boken gir mye for pengene og egner seg til å ha nær tilgjengelig for turnuskandidat eller assistentlege i indremedisin. Som lærebok er den for snau.

  Den frisker opp stoff som man kan noe om fra før. I biblioteket bør bøkene være større, selv om de da ofte er dårligere oppdatert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media