Søknadsfrister og dispensasjoner for Utdanningsfond III

Torbjørn Pihl Om forfatteren
Artikkel

Hvis ikke «brukere» av fondet sørger for å holde tremånedersfristen, kan de gå glipp av kursrefusjon som de i utgangspunktet har rett til.

Det har i en årrekke vært gjeldende en søknadsfrist på tre måneder for kursrefusjoner fra Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III). Samme søknadsfrist gjelder for Den norske lægeforenings fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II). Hensikten med slike frister er selvfølgelig at man så langt som mulig skal være oppdatert med fondets økonomiske stilling til enhver tid, og unngå lange og uforutsigbare økonomiske etterslep av uoppgjorte fordringer.

Tross atskillig informasjon om søknadsfristen, blant annet på søknadsskjemaet (1), kommer det fortsatt inn atskillige refusjonssøknader hvor fristen er oversittet. Disse søkere får rutinemessig avslag fra fondets sekretariat. Noen av søkerne anker avslaget til Fondsutvalg for sykehuslegers utdanningsfond (fondsutvalget). Oftest vises det til ikke mottatt eller for sent mottatt kursbevis. Ifølge fondets retningslinjer, som har vært publisert med jevne mellomrom, kan imidlertid kvittering for betalt kursavgift brukes som alternativ legitimasjon. Man kan også sende inn refusjonssøknad med melding om at kursbevis eller kvittering ettersendes. Slike søknader blir da lagt på venting, og behandlet når nødvendig dokumentasjon er innkommet.

For øvrig fremføres det diverse unnskyldninger og forklaringer som det er umulig for fondsutvalget å veie mot hverandre. Skal syke barn kunne påberopes? Syke mødre? Rot på skrivebordet? Flytting? Stress på jobben? Skifte av stilling? Fondsutvalget ber om forståelse for at det ikke er mulig å følge annet enn en meget formell linje i slike saker hvis man skal unngå inkonsekvenser, utglidning og uklare presedensdannelser – også av hensyn til det flertall av søkere som lojalt aksepterer de avslag som gis når fristen er oversittet. Regelen har vært – og vil fortsatt være – at det praktisk talt bare er egen sykdom, legitimert ved sykmelding, som kan utløse dispensasjon fra tidsfristen.

Til orientering kan opplyses at samtlige seks ankesaker om dispensasjon fra tidsfristen ble avslått i fondsutvalgsmøtet i januar i år. Det samme var tilfelle for samtlige åtte saker i september i fjor. Fondsutvalget beklager sterkt at atskillige kolleger – på grunn av for sent innsendte søknader – går glipp av kursrefusjoner som de i utgangspunktet skulle ha rett til. Budskapet er derfor klart: Hold tremånedersfristen!

Anbefalte artikler