Skjerper kravene til bruk av røntgen

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter er blitt skadet av for høye stråledoser ved bruk av røntgen i Norge. Nå er det utarbeidet en ny forskrift om strålevern, med et eget kapittel om medisinsk bruk.

Hensikten med kapitlet om medisinsk bruk er å ivareta strålevern for personale og pasienter.

– Kunnskapen i helsetjenesten er ofte ikke god nok når det gjelder stråling. Man kunne nok fint redusert antall røntgenundersøkelser med 20 % uten å gå glipp av viktige funn, mener Olerud. Hun minner om at CT utgjør 7 % av antall røntgenundersøkelser, men står for hele 40 % av strålingsdosen totalt. Samtidig gjør CT en god jobb for å redde liv.

Hovedhensikten med den nye forskriften om strålevern og bruk av stråling og kapitlet om medisinsk bruk, er å ivareta strålevern for personalet og pasientene i forbindelse med diagnostisk røntgen, strålebehandling, lysbehandling og medisinsk bruk av laser. Mange av punktene praktiseres allerede, men er nå for første gang formalisert i en forskrift, med virkning fra 1.1. 2004.

Internasjonale anbefalinger er lagt til grunn i utarbeidelsen. Blant annet følges prinsippet om at strålebruken skal være berettiget med hensyn til den enkelte pasients individuelle forutsetninger. Det er ifølge Olerud uenighet mellom primærhelsetjenesten og det radiologiske miljøet om det er røntgeninstitusjonene eller primærlegene som bør ta de endelige avgjørelsene i valg av undersøkelse og metode. – Vi mener røntgeninstitusjonene bør ha det siste ordet, siden det er her spesialkunnskapen finnes, sier Olerud. Den nye forskriften krever at pasientens strålingsdose skal beskrives bedre, og det settes konkrete krav om at alt berørt personale skal ha spesifikk opplæring før ny apparatur og nye metoder tas i bruk. Ved avdelinger som anvender medisinsk strålebruk skal det blant annet inngå personell med realfaglig kompetanse på masternivå og med realkompetanse innen medisinsk fysikk. Faste røntgeninstallasjoner skal betjenes av radiograf eller personell med dokumenterte tilsvarende kunnskaper om strålebruk og strålevern. Sanksjonsmidlene er tvangsmulkt og stenging. – Vi har dessverre sett en del stygge eksempler på ulykker og uhell som følge av for høye strålingsdoser, sier Olerud. De har vurdert å stenge en institusjon.

Statens strålevern går ikke inn for å kreve at pasienter skriver under på et godkjenningsskjema før bruk av røntgen. – Vi ønsker ikke at pasientene skal skremmes fra å ta røntgen. Det er viktig at nødvendige undersøkelser gjennomføres. Det vi ønsker er større bevissthet rundt bruken av røntgen, påpeker Hilde Olerud.

Nå starter arbeidet med å gjøre forskriften kjent. Dette vil de blant annet gjøre ved å føre tilsyn med alle regionsykehusene i løpet av året.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4602

Anbefalte artikler