Mer usikkerhet rundt antidepressiver

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nok en forskningsartikkel setter spørsmålstegn ved bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom.

  Legemiddelverket vil på nytt vurdere om det er aktuelt med endringer i terapianbefalingene.

  Britiske forskere har gjort en metaanalyse av fem publiserte og flere upubliserte studier om bruk av antidepressive legemidler av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) hos barn og ungdom. Analysen, som er gjengitt i The Lancet, viser at konklusjonene i de publiserte studiene fraviker fra konklusjonene i noen av de upubliserte når det gjelder risikoprofil. Mens to publiserte studier får støtte fra upubliserte studier på at fluoksetin har en fordelaktig risikoprofil, altså at nytten er større enn risikoen, er konklusjonen omvendt når det gjelder paroksetin og sertralin. Her viser upubliserte data at risikoen er større enn fordelen, i motsetning til de publiserte studiene som viser en svakt fordelaktig risikoprofil. Upubliserte studier viser ufordelaktig risikoprofil når det gjelder citalopram og venlafaxin.

  Forfatterne mener at det ikke å publisere studier eller å utelate viktige data fra publiserte studier, kan føre til feilaktige terapianbefalinger.

  Statens legemiddelverk er kjent med artikkelen i The Lancet, men ønsker ikke å kommentere konklusjonene før de har rådført seg med sentrale aktører i det norske kliniske miljøet. Like før jul gikk Legemiddelverket ut med en anmodning til norske leger om å være aktsomme med forskrivning av sertralin i behandling av depresjon hos barn og ungdom, til tross for at sertralin inngår i terapianbefalingene. Bakgrunnen for dette var at nye britiske evalueringer av en tidligere studie viste at det bare var fluoksetin som hadde et positivt nytte-risiko-forhold i denne pasientgruppen.

  Legemiddelverket opplyser om at de nå på nytt vil gjennomgå alle relevante data, inkludert artikkelen fra The Lancet. Deretter vil de sammenkalle norske barnepsykiatere til et nytt ekspertmøte, og vurdere om det er nødvendig å endre terapianbefalingene. I tråd med dagens norske terapianbefalinger har EU konkludert med at paroksetin ikke bør benyttes til behandling av barn og ungdom. I kliniske studier er det ikke påvist effekt, og at medikamentet kan øke risikoen for selvmord.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4842

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media