Europa frykter bemanningskrise

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere europeiske land frykter bemanningskrise og store økonomiske konsekvenser for sykehusene fra høsten av. Årsaken er at alle leger fra 1. august 2004 omfattes av EUs arbeidstidsdirektiv.

  Dermed kan ingen leger, heller ikke de underordnede, jobbe mer enn 58 timer per uke.

  Det var EU-domstolen som i 2000 fastslo at et EU-direktiv fra 1993 om arbeidstidsbestemmelser også skulle gjelde for leger. En ny EU-dom fra 2003 fastslår at arbeidstidsbestemmelsene også skal gjelde for underordnede leger og annet helsepersonell, med virkning fra 1. august 2004. Det innebærer at alle legers ukentlige arbeidstid blir lovregulert til maksimum 58 timer, og til 48 timer innen 2009. Det kreves også at legene skal ha 11 timer hvile per 24 timer tjeneste, og at nattarbeidere ikke skal jobbe mer enn åtte timer i døgnet. Målet med arbeidstidsdirektivet er å verne arbeidstakere mot utnyttelse, slitasje og skader.

  For britiske underordnede leger innebærer innskjerpingen av loven blant annet at arbeidstiden reduseres med 19 % i forhold til dagens gjennomsnitt på 72 timer per uke. Ifølge BMJ vil dette føre til en potensiell bemanningskrise i Storbritannia tilsvarende 3 700 leger i minus. Den nederlandske regjeringen må gjennomføre store tiltak før sommeren, dersom de skal unngå å måtte bruke 850 millioner kroner på ekstra bemanning.

  Problemet for sykehusene er spesielt den siste dommen fra 2003, som slår fast at hver tilstedevakttime ved sykehus eller vaktsentral teller fullt ut som arbeidstimer, uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Nederlandske myndigheter krever at medlemslandene i EU selv må ha mulighet til å bestemme hvor mye av en vakt som skal telle som vanlige arbeidstimer. Dersom også disse vaktene omfattes av loven, mener nederlandske myndigheter de trenger 10 000 flere ansatte til en pris på 3,3 milliarder kroner årlig.

  Tyskland mener direktivet betyr at tallet på leger reduseres med en fjerdedel, noe som vil koste over 14 milliarder kroner. Mange frykter konsekvensene dette kan ha, også for pasientsikkerheten. Den britiske regjeringen er positiv til tiltak som kan redusere legers arbeidstid, men understreker at Storbritannia er ekstra sårbart på grunn av den allerede eksisterende legemangelen. Myndighetene i Irland mener at august 2004 er en altfor kort tidsfrist for å klare å innfri kravene. Den irske legeforeningen frykter også at dersom turnuslegene får en maksgrense på 58 timer i uken, vil dette føre til dårligere kvalitet på turnustjenesten.

  Frankrike og Spania har valgt å søke om å bli unntatt fra direktivet. Slovenia søkte om dette allerede før landet ble EU-medlem 1. mai. EU-kommisjonen opplyser at de vil se nærmere på innvendingene, og at det kan være muligheter for en fremtidig modifisering av direktivet.

  Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere direktivet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4815

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media