Har antiflogistika effekt ved Alzheimers sykdom?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Observasjonsstudier har vist at antiflogistika kan beskytte mot Alzheimers sykdom, men en ny behandlingsstudie kan ikke vise at sykdomsutviklingen forsinkes.

En metaanalyse av 15 studier publisert i perioden 1996 – 2002 har vist at antiflogistika gir beskyttelse mot Alzheimers sykdom, og at effekten er større jo lenger preparatene blir brukt (1).

I en dobbeltblind multisenterstudie ble nærmere 700 pasienter med mild til moderat grad av Alzheimers sykdom randomisert til behandling med rofecoxib 25 mg daglig eller placebo i 12 måneder (2). 70 % gjennomførte behandlingen. Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene ble påvist.

– Det kan være flere forklaringer til at det ikke er samsvar mellom resultatene fra observasjonsstudiene og denne behandlingsstudien. Avleiring av betaamyloid og fosforylering av tauprotein i hjernen skjer lenge før de kliniske symptomene opptrer ved Alzheimers sykdom. Behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) kan derfor komme for sent når sykdommen oppdages, sier overlege Knut Engedal ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– En annen forklaring er at rofecoxib som er en selektiv syklooksygenase-2 (COX-2)-hemmer, ikke har effekt på betaamyloidavleiring, slik Weggen og medarbeidere har vist (3). En siste forklaring kan være at NSAID-midler av en eller annen grunn bare har effekt hos pasienter som samtidig lider av revmatoid artritt, sier Engedal.

Anbefalte artikler