Cytostatikadoser som slår ut beinmargen

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ved aggressive former for lymfom gir initial behandling med cytostatika i høye doser kombinert med autolog stamcellestøtte bedre resultater enn standard cytostatikabehandling.

Behandling med cyklofosfamid, doksorubicin, vinkristin og prednisolon (CHOP) gir full remisjon hos en stor andel pasienter med non-Hodgkins lymfom. Et mer intensivt regime etterfulgt av høydose kjemoterapi og reinfusjon av autologe hematopoetiske stamceller har bedret resultatene ytterligere.

I en fransk multisenterstudie ble 197 voksne pasienter med ubehandlet aggressivt lymfom randomisert til enten tre intensiverte cytostatikakurer etterfulgt av høydosebehandling med cytostatika pluss stamcellestøtte, eller til konvensjonell CHOP-behandling (1).

Beregnet hendelsesfri og total overlevelsesrate etter fem år var høyere i den første gruppen, henholdsvis 55 % mot 37 % (p = 0,04) og 71 % mot 56 % (p = 0,08), og forskjellene var enda større for pasienter med dårlig prognoseindeks.

– Studien støtter hypotesen om at pasienter som bare ville oppnådd nesten helbredelse med standard cytostatikadoser, vil ha nytte av intensivert behandlingsregime, sier overlege Harald Holte ved Radiumhospitalet. Om det er de inten siverte cytostatikakurer fra start eller konsolidering med høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte som er avgjørende, er ikke avklart.

– Hvilke pasienter som trenger intensivert behandling, er vanskelig å avgjøre på forhånd. De som ville oppnådd full helbredelse med CHOP-behandling, vil dermed bli overbehandlet med et slikt regime. Vi er imidlertid på sporet av bedre tumorbiologiske prognosemarkører ved lymfom, påpeker Holte.

Anbefalte artikler