Flere tyske og danske leger i Norge

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet nye utenlandske leger som kom til Norge, var høyest i 1998. Det totale antallet har imidlertid fortsatt å øke de siste fem årene.

Per 9.3. 2004 var andelen utenlandske leger økt til 15,9 %. De siste 12 månedene har det særlig vært en økning av leger fra Danmark, fra 331 til 362, og fra Tyskland, fra 604 til 650.

Det er nå omtrent 2 800 utenlandske statsborgere blant leger under 67 år i Norge. Tabellen viser antall leger i 2001– 04 og fordelingen av disse på statsborgerskap. Kun land med minst 30 leger i Norge er gjengitt.

Per 9.3. 2004 var det 1 215 leger fra andre nordiske land, mens det per 10.2. 2001 var 1 200. Andelen av det totale antallet utenlandske leger i Norge har i samme periode sunket, fra 49,7 % til 43,5 %.

Tyskland representerer fortsatt mesteparten av tilveksten fra EU-landene utenom Norden. Det er en liten reduksjon i antallet leger fra Sverige og Finland.

Andelen utenlandske leger med norsk spesialistgodkjenning har økt til 39,2 %, og er høyest blant leger fra Island og Belgia. Det har det siste året vært en reduksjon i andelen utenlandske leger som er registrert med doktorgrad, fra 6,8 % til 6,4 %. Leger fra Sveits, Egypt, USA, Tyskland, Frankrike og Polen topper statistikken.

Andelen utenlandske leger som er medlemmer av Legeforeningen, har det siste året gått ned fra 79,5 % til 78,9 %. Den er lavest blant leger fra nordiske land og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området. Vi må anta at dette har sammenheng med at de fleste leger fra andre nordiske land trolig er medlemmer av legeforeningen i sine opprinnelige hjemland.

Gjennomsnittsalderen blant de utenlandske legene har de siste to årene økt fra 42,1 til 43 år. Den er nå høyest blant leger fra Portugal, Sverige, Danmark, Storbritannia og Bosnia-Hercegovina. Økningen i gjennomsnittsalder er et uttrykk for at det er relativt liten retur av utenlandske leger, samtidig som tilveksten av nye og yngre utenlandske leger er mer moderat enn tidligere.

Kvinneandelen blant de utenlandske legene har det siste året økt fra 34,5 % til 36,2 %. Den er lavest blant leger fra Sverige og Danmark og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området, med en økning fra 45,2 % til 47,9 % det siste året.

Antall leger < 67 år i Norge etter statsborgerskap, 2001–04

Statsborgerskap

2001

2002

2003

2004

Norge eller ukjent

13 490

13 967

14 290

14 741

Sverige

672

672

663

654

Danmark

321

323

331

362

Island

127

112

115

116

Finland

80

79

86

83

Totalt Norden utenom Norge

1 200

1 186

1 195

1 215

Tyskland

494

579

604

650

Nederland

74

72

71

81

Storbritannia

45

45

49

54

Frankrike

28

31

29

31

Totalt EU utenom Norden

725

811

840

907

Irak

37

62

64

73

Bosnia-Hercegovina

67

73

67

65

Polen

49

54

53

59

Serbia og Montenegro

43

48

38

55

Russland

32

38

38

51

USA

26

26

29

33

Iran

24

26

27

33

Totalt utenom EU og Norden

489

571

588

674

Totalt utenlandske

2 414

2 568

2 623

2 796

Totalt

15 904

16 535

16 913

17 537

Anbefalte artikler