()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved forrige landsstyremøte ble det nedsatt en redaksjonskomité for første gang. Som en følge av dette har det vært ytret ønske om at landsstyremøtet i Loen skal treffe vedtak om regler for fremtidige redaksjonskomiteer.

  Saken, som første gang ble fremmet av Alment praktiserende lægers forening (Aplf), har vært til organisasjonsmessig behandling. Det er bred enighet om forslaget. Sentralstyret behandlet saken på sitt møte 20.4. 2004 og vedtok å foreslå for landsstyret at det fastsetter et særskilt regelverk for Legeforeningens redaksjonskomité. Regelverket gjøres til en del av den forretningsorden som måtte vedtas for hvert landsstyremøte.

  Sentralstyret foreslår at det særskilte regelverket for redaksjonskomiteen utformes slik: Ved hvert landsstyremøte velges en redaksjonskomité. Legeforeningens valgkomité fremsetter forslag på leder og to medlemmer, totalt tre.

  Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jamfør Legeforeningens lover § 6, fjerde ledd, som sier: «Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om sentralstyrets orientering og anbefaling til vedtak.»

  Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret. Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagsstiller.

  Redaksjonskomiteen skal ha sekretærhjelp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media