Går imot å utvide turnustjenesten til to år

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Før psykiatri blir obligatorisk, må turnustjenesten for leger evalueres. Å utvide tjenesten til to år er ingen løsning, mener Legeforeningen.

Legeforeningen ønsker heller å sikre kvaliteten, fremfor kvantiteten. Illustrasjon Øystein Førre

Dette fremgår av foreningens høringsuttalelse til Helsedepartementet, i anledning Sosial- og helsedirektoratets rapport Behov for endringer i turnustjenesten for leger? (1).

– De eksisterende to ordninger for gjennomføring av turnustjenesten må prøves ut og vurderes grundig før myndighetene gjør endringer, sier president Hans Kristian Bakke (2, 3).

For de fleste består sykehustjenesten i dag av et halvt år ved en kirurgisk avdeling og et halvt år ved en indremedisinsk avdeling – deretter seks måneder i kommunehelsetjenesten. Enkelte sykehus tilbyr tredelt turnustjeneste med fire måneder kirurgi, fire måneder indremedisin, og valg mellom fire måneder psykiatri, anestesi og barnesykdommer eller fire måneder fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Evaluering fremfor utprøving

Hans Kristian Bakke er positiv til at psykiatri kan være en del av turnustjenesten. Det kan bidra til å rekruttere flere leger til fagfeltet, og de som allerede har prøvd ut en slik ordning gir gode tilbakemeldinger. Men han er bekymret dersom tjenesten i kirurgi og indremedisin reduseres.

– Turnuslegene kan vanskelig håndtere akuttmedisinske situasjoner i allmennmedisin, dersom forslaget om forsøk med sykehustjeneste uten indremedisin går igjennom. I tillegg til indremedisin må turnuslegene også ha erfaring fra kirurgi før de begynner i allmennmedisin, helst med seks måneders tjeneste i hvert fag.

Det er imidlertid viktigere å sikre kvaliteten fremfor kvantiteten, skriver Legeforeningen i høringssvaret, og minner om at turnusrådet for drøye tre år siden utarbeidet forslag til hvordan en mer systematisk evaluering kunne foregå (4, 5). Forslaget ble oversendt daværende helseminister Tore Tønne i november 2000. Til tross for gjentatte anmodninger, har myndighetene ikke tatt noe initiativ til å foreta en slik evaluering, påpeker foreningen.

Smertegrense

De ulike forsøksmodeller som fremgår av Sosial- og helsedirektoratets rapport, må begrenses både i tid og rom. Dessuten er forslaget til forskriftsendring altfor vid:– Endringen går unødvendig langt, idet den åpner for at Helsedepartementet når som helst kan sette i gang forsøk som avviker fra forskrift og målbeskrivelse.

– Det er en smertegrense for hvor mange turnusleger sykehusavdelingene kan gi forsvarlig opplæring og veiledning, skriver Legeforeningen, som frykter at turnuslegene kan komme i situasjoner der de ikke får en kvalitativt god nok tjeneste, og hvor tjenesten faktisk ikke innfrir minimumskravene til eksisterende målbeskrivelse for tjenesten (6).

Foreningen fastslår hvor viktig det er at turnuslegene får en tjeneste av en viss varighet ved minst én avdeling, men avviser at turnustjenesten utvides til to år. – Dersom Helsedepartementet setter i gang forsøk med obligatorisk psykiatri, vil seks måneder indremedisin, tre måneder kirurgi og tre måneder psykiatri være den mest akseptable løsningen.

– I tråd med tidligere innspill vil Legeforeningen be departementet kartlegge kapasiteten for turnusplasser ut fra definerte kvalitetskriterier. Når det gjelder prioritering av hvilke grupper som skal sikres turnusplasser, er dette et myndighetsansvar som Legeforeningen ikke ønsker å ta stilling til, understreker foreningen i høringssvaret.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41077&subid=0

Anbefalte artikler