Aldring og hjernesykdommer på norsk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Engedal, Knut Arne

  Wyller, Torgeir Bruun

  Aldring og hjernesykdommer

  380 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2003. Pris NOK 379

  ISBN 82-7950-081-2

  Dette skulle være en lærebok for leger, studenter og annet helsepersonell og et festskrift til professor Knut Laake på 60-årsdagen i november 2003. Siden Laake helt uventet døde kort tid før 60-årsmerket, ble det ikke noe av festskriftet. Vi har i stedet fått en lærebok tilegnet minnet om Knut Laake.

  Med 33 bidragsytere fra norsk geriatri og aktuelle nabofag er prosjektet frukten av en kjempedugnad fra en liten spesialitet med ansvar for et stort fag. I del 1, Aldring og eldreomsorg, omtales hjernens aldring og de mange tester forskere benytter i populasjonsstudier der eldres intellektuelle evner kartlegges. Her er også egne kapitler om helsetjenester for gamle og om geriatritilbudet i Norge. Den nasjonale geriatrisatsingen i 1990-årene resulterte dessverre ikke i så mange nye geriatere som man hadde håpet: I 2002 var det bare 77 geriatere i yrkesaktiv alder i Norge. Årlig tilvekst er omkring 5 – 6 nye spesialister. Gamle pasienters rett til geriatrisk spesialisthelsetjeneste er derfor på langt nær oppfylt i Norge. Knut Laake vant dessverre ikke gehør for sitt klare standpunkt om at geriatri som selvstendig hovedspesialitet er en helt nødvendig forutsetning for å løfte faget ut av dødvann. Samtidig må det forskningsmessige fundamentet for faget styrkes ved at de geriatriske universitetsseksjonene gjøres til mer slagkraftige enheter for forskning og undervisning.

  Del 2 utgjøres av fire kapitler om hjerneslag. Del 3 handler om demens – her er dessuten egne kapitler om nevropatologi, bildediagnostikk, behandling av atferdsforstyrrelser og om vurdering i forhold til bilkjøring.

  Under avsnittet om subkortikale hjernesykdommer omtales Parkinsons sykdom, parkinsonisme og Lewy-legeme-demens. Sistnevnte kjennetegnes av parkinsonisme og hallusinasjoner og både diagnostikk og behandling byr på spesielle utfordringer. Forfatterne er rause med kliniske råd, noen steder kanskje for detaljerte, slik at grensen mellom dokumentert kunnskap og egne kliniske erfaringer kan bli uklar. Videre følger egne bolker om delirium (akutt konfusjon eller forvirring), om epilepsi og til slutt om depresjon, angst, søvnforstyrrelser, psykoser og psykoterapi hos eldre.

  Selv om mange har deltatt i denne skrivedugnaden, har redaktørene sørget for at boken fremstår som en helhet ved at alle stort sett har fulgt samme oppsett. Hvert kapittel innledes med en illustrerende kasuistikk som gir gjenkjenningseffekt og skjerper leselysten. Det er kryssreferanser til andre steder i boken, og bak er det et stikkordregister. Hvert kapittel har omkring 20 referanser til aktuell litteratur. Kapitlene kan godt leses uavhengig av hverandre.

  Mye ny kunnskap er her gjort tilgjengelig på et lett lesbart norsk. Aldring og hjernesykdommer er en viktig ny lærebok som fortjener å bli tatt i bruk, både av medisinstudenter og av leger. Selv om omslagsteksten også anbefaler den for andre helsearbeidere, er dette primært en bok av og for leger. Som sådan kan den utvilsomt bidra til å fylle et viktig og stort kunnskapshull hos mange. Men fordi kunnskapsutviklingen om aldring og hjernens sykdommer nå er inne i en rivende rask utvikling, vil mye av detaljkunnskapen kunne ha kort halveringstid. Her er derfor ingen grunn til å nøle: Les og lær, ta boken i bruk mens den er fersk. Løp og kjøp!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media