Kritikk for manglende EPJ-satsing

Stine Bjerkestrand Om forfatteren
Artikkel

Det kunne ha vært gjort en mer eksplisitt innsats fra statens side for å utvikle og fremme bruk av elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Dette er en av konklusjonene i evalueringen av den forrige statlige handlingsplanen for IT i helsesektoren. Evalueringen er utført av et uavhengig konsulentselskap, og ble lagt frem i forbindelse med lanseringen av den nye statlige strategien for bruk av informasjonsteknologi i helse- og sosialsektoren. For øvrig står innsatsen og oppnådde resultater i forhold til de anvendte midler, som er 220 millioner kroner via Sosial- og helsedirektoratets budsjetter, konkluderer evalueringsgruppen.

Rapporten slår fast at den kliniske bruken av elektroniske pasientjournaler fortsatt er begrenset. Evalueringsutvalget mener det kunne vært fokusert mer på virksomheten internt ved sykehusene for å bygge ned organisatoriske barrierer for anvendelse av informasjonsteknologi, samt stimulert til bruk av EPJ. En undersøkelse publisert i Tidsskriftet i 2001 viser at legene ved sykehus kun benytter en brøkdel av mulighetene som finnes i de elektroniske journalene. Manglende datakunnskap blant legene er neppe problemet, tror forfatterne. Selv om lovverket nå gir adgang til full elektronisk pasientjournal, oppdateres som regel papirjournalen parallelt med den elektroniske, skriver de. Dermed kan legene i praksis velge om de vil benytte elektronisk pasientjournal eller papirjournalen, og sistnevnte er fremdeles den mest komplette informasjonskilden.

– Elektronisk pasientjournal er ekstremt viktig for den generelle IT-utviklingen, og jeg erkjenner at vi kunne ha rettet søkelyset mer mot dette, sier Hans Christian Holte, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet med ansvar for IT i helsesektoren. Derfor lover direktoratet at mer oppmerksomhet skal rettes mot EPJ i årene fremover. I mars ble den nye strategien for IT i helse- og sosialsektoren lansert, og her loves sterk EPJ-satsing. Det skal utarbeides en egen strategi som definerer retning og tempo for gjenstående deler av EPJ-innføringen.

I løpet av forrige planperiode ble det jobbet på et mer overordnet plan med elektronisk pasientjournal. Gjennom Kompetansesenter for IT i helsevesenet er det etablert felles standard for elektroniske pasientjournaler, men det er vanskelig å vite hvor stor gjennomslagskraft dette standardiseringsarbeidet har hatt, ifølge evalueringsrapporten. Det har også vært jobbet med standarder for meldingsutveksling, som skal sikre samhandling og kommunikasjon mellom journalsystemene. I høringsrunden som var i forkant av lanseringen av den nye planen, påpekte Legeforeningen viktigheten av at dette standardiseringsarbeidet fortsetter i neste periode.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4437

Anbefalte artikler