Økt kreftrisiko ved diabetes?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Visse krefttyper forekommer trolig hyppigere hos pasienter med type 1-diabetes enn hos friske.

Pasienter med type 2-diabetes har økt risiko for kreft i lever, bukspyttkjertel, nyre og livmorslimhinne. Imidlertid har man hatt lite kunnskap om kreftrisiko blant pasienter med type 1-diabetes.

Nå er den første store studien av pasienter med type 1-diabetes publisert fra Sverige (1). Studien omfattet nærmere 30 000 pasienter som ble behandlet på sykehus første gang for diabetes før fylte 30 år i perioden 1965 – 99. Av disse fikk 355 påvist kreft, som innebærer en 20 % økning i forhold til friske personer med tilsvarende kjønn og alder. Forhøyet risiko ble påvist for kreft i magesekk, livmorhals og livmorslimhinne.

– Funnene er interessante og skiller seg noe fra det som tidligere er sett ved type 2-diabetes. Dette kan skyldes at den økte risikoen er assosiert med årsakene til type 1- og type 2-diabetes, som er ulike, og ikke med kronisk hyperglykemi, sier professor og seksjonsoverlege Pål Rasmus Njølstad ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

– Studien har sin store styrke ved at den er populasjonsbasert og inkluderer mange pasienter. Likevel må funnene tolkes med forsiktighet. Det var få tilfeller av de ulike krefttypene. Studien har dessuten svakheter ved lite presis klassifikasjon av diabetestype, lite informasjon om eventuelle konfundere samt muligheten for at funnene kan skyldes tilfeldigheter på grunn av multiple sammenlikninger. Flere studier er nødvendige for eventuelt å kunne bekrefte resultatene. Pasienter med type 1-diabetes skal derfor foreløpig ikke engste seg mer for å få kreft enn andre, konkluderer Njølstad.

Anbefalte artikler