Migrene forbundet med hjerneinfarkt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med migrene har høyere forekomst av subkliniske infarkter i lillehjernen.

I en nederlandsk tverrsnittsstudie ble om lag 300 migrenepasienter med og uten aura i alderen 30 – 60 år undersøkt med MR og sammenliknet med friske kontrollpersoner (1). Ingen av deltakerne hadde hatt slag, TIA eller patologiske funn ved nevrologisk undersøkelse.

Det var ingen signifikant forskjell i infarktprevalens mellom gruppene (8,1 % versus 5,0 %). Men i den cerebellare delen av det bakre kretsløp hadde migrenepasientene høyere prevalens av infarkt enn kontrollgruppen (5,4 % versus 0,7 %; justert OR 7,1; 95 % KI 0,9 – 55). Migrenepasienter med aura og høy frekvens av anfall hadde høyest forekomst av slike infarkter.

– Dette er den første studien som angir forekomst av iskemiske hjernelesjoner hos migrenepasienter fra den generelle populasjon. Hovedfunnet var en større andel migrenepasienter med cerebellare infarkt (16 av 295) i forhold til kontrollgruppen (1 av 140). Funnet har foreløpig noe usikker klinisk betydning, siden det ikke var forskjell mellom gruppene ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Imidlertid har en tidligere studie ved bruk av mer avanserte metoder avdekket en cerebellar dysfunksjon hos migrenepasienter. Årsaken til at migrenepasienter ser ut til å ha økt tendens til sirkulasjonsforstyrrelser i bakre kretsløp, er foreløpig usikker, men reiser interessante spørsmål om tilgrunnliggende etiologi, sier Knut Hagen ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, St. Olavs Hospital.

– Høy anfallsfrekvens hadde betydning for forekomst av cerebellar infarkt. Dette gir grunn til å minne om at mange migrenepasienter kan ha nytte av forebyggende migrenemedisiner. Videre er det viktig at migrenepasienter advares mot røyking, og at kvinner som har migrene med aura ikke benytter østrogenholdige p-piller da begge disse faktorene gir økt risiko for hjerneinfarkt, sier Knut Hagen.

Anbefalte artikler