Leger bruker mer medikamenter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En finsk studie viser at andelen leger som bruker medikamenter, er økende.

To landsomfattende undersøkelser av finske leger i 1986 og 1997 viste at andelen leger som brukte medikamenter, økte signifikant (1). De vanligste årsakene til medikamentbruk var smerter, mentale lidelser eller søvnproblemer samt gastrointestinale sykdommer og plager. De vanligste årsakene til selvmedisinering var gastrointestinale sykdommer (74 %), astma (63 %) og mentale lidelser (62 %).

– Legers selvmedisinering med reseptbelagte medikamenter er et kjent problem. Det kan forklares ut fra lett tilgang til medikamenter og at leger har høy terskel for å oppsøke hjelp når de selv blir syke. I motsetning til befolkningen for øvrig, har de finske legene økt sitt medikamentforbruk. Vi vet ikke om tilsvarende endring har skjedd i Norge, men også mange norske leger medisinerer seg selv, sier Elin Olaug Rosvold ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

– Selvmedisineringen varierer med sykdommene. Det er bekymringsfullt at over halvparten av legene med mentale lidelser, astma eller diabetes behandler seg selv. Pasienter med slike lidelser trenger oppfølging utover medikamenter. Når det gjelder hjertesykdom, er andelen som selvmedisinerer lavere, trolig fordi dette oppleves som sykdommer som man må ha hjelp til. Det reflekterer nok også at hjertesykdom oppleves som mindre stigmatiserende å søke hjelp for enn for eksempel mentale lidelser.

Den finske studien bekrefter kjønnsforskjellene som er funnet blant norske leger i Legekårsundersøkelsen, nemlig høyest andel antacidabrukere blant mannlige leger, og ingen kjønnsforskjell i psykofarmakabruk. I befolkningen for øvrig er kjønnsforskjellen annerledes – i hvert fall i Norge: Flere kvinner enn menn bruker sovemedisin/beroligende medisin, mens det ikke er noen forskjell i bruk av antacida, sier Rosvold.

Anbefalte artikler