Helicobacter pylori og magekreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Eradikasjon av Helicobacter pylori ser ikke ut til å kunne forebygge magekreft.

I en prospektiv, randomisert, placebokontrollert studie ble 1 600 friske bærere av H pylori rekruttert fra Fujian-provinsen i Kina i 1994 og fulgt opp i 7,5 år (1). Halvparten ble randomisert til en to ukers kur med omeprazol, amoksicillin, klavulanat og metronidazol, de andre fikk placebo.

18 personer utviklet magekreft i løpet av oppfølgingsperioden. Det var ingen reduksjon blant dem som hadde gjennomført aktiv behandling sammenliknet med placebogruppen. I en subgruppe ble det imidlertid påvist forskjeller. Blant dem uten prekanseroser (gastrisk atrofi, intestinal metaplasi eller gastrisk dysplasi) medførte eradikasjon signifikant redusert forekomst av magekreft (ingen versus seks tilfeller, p < 0,02).

– Funnene i studien er interessante, men ikke entydige. Hele behandlingsgruppen hadde 37 % færre krefttilfeller (ikke signifikant). Undersøkelsen hadde neppe teststyrke til å registrere dette som signifikant. Observasjon i ytterligere noen år kunne dermed ha gitt et annet resultat, sier professor Arne Sandvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– I analysen av undergrupper fant man signifikant redusert kreftforekomst hos pasienter som ikke hadde prekanserose ved inklusjon. Disse har imidlertid lav kreftrisiko, kostnadseffektiviteten ved screening går ned og diagnostikken er mer krevende enn bare påvisning av bakterien. Undersøkelsen er dessuten gjort i en høyrisikobefolkning ulik den norske.

Resultatene støtter en praksis med eradikasjon der hvor bakterien er påvist i forbindelse med gastrointestinal utredning, spesielt hos yngre personer, uten at det er påvist ulcus. Vi må avvente større studier i en befolkning mer lik vår før vi kan si om screening med påfølgende eradikasjon er formålstjenlig, sier Sandvik.

Anbefalte artikler