Alltid radioterapi ved brystkreft?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Manglende radioterapi etter brystbevarende kirurgi er forbundet med tre ganger økt risiko for tilbakefall, men bare marginal økning i dødelighet.

Strålebehandling mot hele brystet etter brystbevarende kirurgi reduserer residivraten i brystet. I en ny studie er data fra randomiserte kontrollerte studier med hensyn til tilbakefall og dødelighet analysert (1).

Relativ residivrisiko for ipsilateral brysttumor ved brystbevarende kirurgi uten versus med radioterapi var 3,0 (95 % KI 2,7 – 3,4). Analysen var basert på data for 15 studier med over 9 400 kvinner. Relativ mortalitetsrisiko var 1,09 (95 % KI 1,003 – 1,18) uten radioterapi. Det tilsvarer en marginalt økt mortalitetsrisiko på 8,6 % (95 % KI 0,3 %-17,5 %). Mortalitetsdata var basert på 13 studier med 8 200 kvinner.

– Bruk av strålebehandling etter brystbevarende operasjoner for brystkreft er standard i Norge. Det er imidlertid et stadig tilbakevendende spørsmål om man kan utelate det. Kritikere av strålebehandling peker på at økt behandlingslengde fører til økte behandlingskostnader og økt sykeliggjøring av pasienten. De hevder at knappe stråleterapiressurser burde vært brukt annerledes, sier professor Erik Wist ved Onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Wist er leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe.

– Denne metaanalysen, som er den mest omfattende hittil, viser viktigheten av at stråleterapi blir gitt etter brystbevarende operasjoner. Selv om økningen på 8,6 % i mortalitet kan beskrives som marginal, representerer den en større bekymring. Tilbakefall som kunne ha vært unngått ved å bestråle, har tydelig som konsekvens at noen dør. Det kan man ikke tillate. Å identifisere grupper hvor strålebehandling kan utelates, er selvsagt viktig, men det kan bare skje innenfor strikte rammer i prospektive randomiserte studier, sier Wist.

Anbefalte artikler