Retningslinjer i katastrofemedisinsk forskning

Mårten Sandberg Om forfatteren
Artikkel

Sundnes, Knut Ole

Birnbaum, Marvin L.

Health disaster management

Guidelines for evaluation and research in the Utstein style. Volume I. Conceptual framework of disasters. 177 s, tab, ill. Madison: Prehospital and Disaster Medicine, 2003. Pris USD 50

ISBN 1049-023X

Dette er første bind i en planlagt serie på fire med retningslinjer om katastrofemedisinsk forskning. Foreløpig foreligger det kun i uinnbundet form som et supplement til tidsskriftet Prehospital and Disaster Management. Når alle fire bindene er trykt, vil de også bli publisert i innbundet utgave. Illustrasjonene er enkle, svart-hvitt- figurer – som ikke krever glanset papir for å komme til sin rett. Er man interessert i temaet, er det derfor ingen grunn til å vente til boken foreligger innbundet før man går til anskaffelse av den.

Formålet med dette første bindet er å bygge et begrepsapparat. De to første kapitlene omtaler de menneskelige og økonomiske aspektene ved katastrofer. I kapittel 3 defineres begreper som kan benyttes i forskning på feltet, mens de to neste kapitlene omtaler faktorer som påvirker hvilke konsekvenser en gitt begivenhet har. I de siste kapitlene analyseres konsekvenser av ulike tiltak som settes inn. I tillegg blir relevante etiske og juridiske aspekter diskutert. Boken avsluttes med en ordliste over aktuelle uttrykk.

Tilfeldighetene vil at denne boken leses i dagene etter jordskjelvkatastrofen i Iran. Denne situasjonen understreker betydningen av det store arbeidet som redaktørene har lagt ned. Myndigheter og humanitære organisasjoner sender stadig store ressurser til katastrofeområder, men man vet lite om hvilken effekt denne støtten har. Er innsatsen optimal? Hvilke resultater oppnås? Her får vi retningslinjer for hvordan katastrofearbeid kan vurderes kvantitativt og kvalitativt. I dag mangler til dels selve begrepsapparatet, og feltets natur gjør at vitenskapelige studier i tradisjonell forstand er utelukket av praktiske eller etiske årsaker. Metodene som skisseres, er uvante for den jevne medisiner, siden de i stor grad er hentet fra samfunnsvitenskapelige disipliner. Det gjør at boken kan oppfattes som noe vanskelig tilgjengelig, men dette kan vanskelig unngås og er ikke ment som negativ kritikk. Forfatterne ønsker å sette en ny standard. Det er for tidlig å si hvor godt de har lyktes i sine målsettinger, da dette også er avhengig av kvaliteten på de øvrige bindene i serien. Utgangspunktet er imidlertid godt.

Verket anbefales for alle som er interessert i katastrofearbeid. Det burde være av interesse ikke bare for medisinere, men også for bevilgende myndigheter og for ansatte i humanitære organisasjoner. Som traumatolog er jeg imponert over det første bindet, og jeg vil oppfordre Tidsskriftets ledelse til å la kolleger med annen bakgrunn enn meg anmelde de øvrige bindene i serien, slik at den kan vurderes av personer med ulike faglige ståsteder.

Anbefalte artikler