Oversiktlig om helse og sykdom

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Brülde, Bengt

Tengland, Per -Anders

Hälsa och sjukdom – en begreppslig utredning

324 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 395

ISBN 91-44-04208-6

Det pågår en vedvarende, vidtfavnende og viktig debatt om helse og sykdom som grunnleggende begreper for alt helsestell. Her er boken Hälsa och sjukdom et interessant og strukturerende bidrag.

Betydningen av begrepene helse og sykdom diskuteres og det klargjøres hvilke krav vi bør stille til deres definisjoner. Det understrekes at dette er praktiske og ikke teoretiske begreper. Boken presenterer en rekke ulike teorier for helse og sykdom og drøfter disse med henblikk på definisjonskravene. Konklusjonen er at helse og sykdom må defineres ut fra to dimensjoner: funksjonsevne og velbefinnende/lidelse. Slik sett er boken svært ambisiøs. Den søker å finne en felles plattform for både helse og sykdom, så vel somatisk som psykisk. Hvorvidt forfatterne lykkes, vil det ganske sikkert være mange meninger om, men fremstillingen og argumentasjonen er likevel spenstig og spennende.

Det finnes også oversiktlige kapitler om klassifikasjon av sykdom og måling av helse. Språket er godt og eksemplene mange, noe som letter forståelsen av en ellers avansert argumentasjon. Men forfatterne er ikke alltid like klare, f.eks. i bruken av betegnelsene uhelse, sykdom, patologi og sykelighet. Brülde & Tengland lar en rekke spørsmål stå uavklart, så som forholdet mellom helse og sykdom og hvorvidt atferdsavvik skal regnes som sykdom. Det er forståelig, da dette er kontroversielt. Problemet er bare at det nettopp her er et betydelig behov for avklaring. Det kan diskuteres om de når sitt mål: Hensikten med å definere helse og sykdom er å avgjøre praktiske problemstillinger. Slik sett er både bokens premisser og konklusjoner diskutable, men dette er en av de mange gode grunner til å lese den: Hälsa och sjukdom sporer til refleksjon og debatt!

Anbefalte artikler