Nyere prinsipper for kreftbehandling

Ole Didrik Lærum Om forfatteren
Artikkel

Bruland, Øyvind S.

Flægstad, Trond

Targeted cancer therapies

An odyssey. 240 s, tab, ill. Tromsø: Ravnetrykk, 2003. Pris NOK 350

ISBN 82-91378-32-0

I det gamle Hellas var symposium betegnelse for et rituelt selskap der man spiste og drakk sammen og førte åndfulle samtaler. Nå er symposium en møteform der eksperter diskuterer et bestemt vitenskapelig emne, gjerne i vid sammenheng. Denne boken er resultatet av et symposium der en rekke internasjonale eksperter drøftet målrettet kreftbehandling: Hvordan kan man nå frem til kreftcellene og slå dem ut og samtidig spare det normale vevet? Primus motor i prosjektet har vært professor Øyvind Bruland ved Radiumhospitalet, som selv er en av pionerene innen feltet. Sammen med Trond Flægstad har han redigert denne boken fra møtet. Den har høy informasjonsverdi.

Første del består av seks kapitler om humanistiske emner. Professor Øyvind Andersen gjennomgår symposietradisjonene gjennom tidene, og Øyvind Bruland trekker opp historiske linjer for målrettet behandling helt fra mytologien til moderne medisin.

Kapitler av inviterte foredragsholdere om kliniske og biologiske emner knyttet til kreftformer der man i dag kan nytte slik målrettet behandling følger så. Det blir også gitt en oversikt over hvordan celler hos mennesker omdannes til kreftceller gjennom genetiske og biologiske forandringer.

Boken gir en oversikt over de forskjellige prinsippene som brukes i dag, tidligere kliniske studier og eksperimentell behandling. Det dreier seg om bl.a. terapeutiske kreftvaksiner, markering av vekstfaktorreseptorer på kreftcellenes overflate, prinsipper som virker på cellesyklus, radioimmunterapi og forskjellige toksiske stoffer. Flere kapitler omhandler bruk av immuntoksiner og fotokjemiske prinsipper. Etiske problemstillinger og muntlige konfliktområder knyttet til patentering blir også omtalt.

Dette er en spennende oversikt over et felt i eksplosiv utvikling. Forskningslitteraturen på området er enormt stor og til dels vanskelig tilgjengelig. En bok som dette har derfor stor pedagogisk verdi som innføring i emnet. Den egner seg både for klinikere og andre som er interessert i kreftbehandling. Prisen er ikke avskrekkende.

Anbefalte artikler