Informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er flere aldersgrenser for barns kompetanse og myndighet i forbindelse med helsehjelp: 12, 16 og 18 år.

  Med ny helselovgivning fra 1. januar 2001 ble det gjort visse endringer når det gjelder aldersgrenser vedrørende barns kompetanse og myndighet i forbindelse med helsehjelp. Hovedregelen er fortsatt at informasjons- og selvbestemmelsesreglene knyttes til en helserettslig myndighetsalder på 16 år (1, 2). Det innebærer at det er foreldrene som skal ivareta barnets interesser ved samtykke, medvirkning mv. når barnet ikke er fylt 16 år, mens det er barnet selv som har dette ansvaret og denne myndigheten etter fylte 16 år. Den som har fylt 16 år, kan for eksempel tas under frivillig psykisk helsevern på grunnlag av eget samtykke.

  Denne aldersgrensen er ikke absolutt. Det kan gjøres unntak nedover i alder til 12 år under bestemte forutsetninger. Den helserettslige myndighetsalderen er også modifisert oppover i alder, til 18 år, noe som er nytt. For barn mellom 16 og 18 år er helsepersonell forpliktet til å gi avgjørende informasjon til foreldrene for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret. Formålet er å gjøre det mulig for den eller dem som har foreldreansvaret (her kalt foreldre) å kunne gi nødvendig omsorg og oppfølging i samsvar med barnelovens krav. Foreldreansvaret kan ligge hos andre enn foreldrene, for eksempel besteforeldrene, andre slektninger eller barneverntjenesten.

  Helserettslig myndighetsalder på 16 år og unntak

  Helserettslig myndighetsalder på 16 år og unntak

  Når man når den helserettslige myndighetsalderen, får man myndighet til å avgi samtykke og til å medvirke på andre måter i behandlingen. Den helserettslige myndighetsalderen gjelder også for behandling av informasjon. For eksempel kan en 16-åring gi samtykke til at helsepersonellet gir informasjon om vedkommende til barneverntjenesten. Som nevnt over er den helserettslige myndighetsalderen noe modifisert. Den fravikes når det er nødvendig å gi foreldre informasjon for at de skal kunne ivareta sin omsorgsplikt i forhold til barnelovens kapittel 5 (3).

  Det betyr at en 17-åring ikke kan nekte helsepersonellet å kontakte foreldrene under henvisning til taushetsplikten dersom informasjonen er nødvendig for å gjøre foreldrene i stand til å gi omsorg. Det kan dreie seg om informasjon om hvor ungdommen befinner seg, for eksempel i sykehus, eller om at ungdommen har alvorlige psykiske problemer, problemer med rusmiddelmisbruk eller liknende som må følges opp av foreldrene. Når omsorgen er overtatt av andre, for eksempel av barneverntjenesten, skal også disse ha denne informasjonen (jf. § 3-4 fjerde ledd).

  Det er kun den informasjonen som er nødvendig i forhold til forelderomsorgen som skal gis. Helsepersonellet må ev. selektere informasjonen før utlevering. Det kan for eksempel være tilstrekkelig å informere om at barnet oppholder seg i sykehus dersom årsaken til sykehusinnleggelsen ikke er av en slik karakter at det utløser særskilte omsorgstiltak, for eksempel fordi ungdommen er suicidal. Dersom helsepersonellet mot pasientens vilje kontakter foreldrene, bør dette begrunnes og skrives inn i pasientens journal.

  Samtykkekompetanse ved plastisk-kirurgiske tiltak

  Samtykkekompetanse ved plastisk-kirurgiske tiltak

  I pasientrettighetsloven er det åpnet for at departementet ved forskrift kan stille særlige formkrav ved visse former for helsehjelp. I tillegg er det i § 4-3 adgang til å heve samtykkekompetansen til 18 år etter «tiltakets art». Av forarbeidene fremgår det at lovgiveren i hovedsak knytter dette til helsehjelp som strengt tatt ikke er nødvendig, for eksempel plastisk-kirurgiske inngrep.

  Helsedepartementet sendte våren 2003 ut et rundskriv (3) der det presiseres at den alminnelige aldersgrense for plastisk-kirurgiske inngrep anses å være 18 år. Det innebærer at foreldres samtykke må innhentes dersom kosmetiske inngrep skal foretas på mennesker under 18 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media