Kjemoterapi etter reseksjon av lungekreft?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Prognosen etter komplett reseksjon av ikke-småcellet lungekreft kan bedres ved bruk av adjuvant cisplatinbasert kjemoterapi.

Pasienter som blir radikaloperert for ikke-småcellet lungekreft, har høy risiko for residiv. I en nylig publisert prospektiv multisenterstudie ble 1 867 slike pasienter etter operasjonen randomisert til adjuvant behandling med et cytostatikaregime med cisplatin eller til vanlig observasjon uten slik behandling (1). Sykehusene, til sammen 148 i 33 land, kunne inkludere pasienter uavhengig av tumorstadium og selv bestemme cisplatindose, tilleggscytostatikum og ev. postoperativ strålebehandling.

Pasientoverlevelsen var lengst blant dem som ble behandlet med cisplatin (p < 0,03), med en hasardratio for død på 0,86 (95 % KI 0,76 – 0,98) og en absolutt økning i femårsoverlevelse på 4,1 %.

– Dette er den første og foreløpig eneste enkeltstudien som viser signifikant økning av femårsoverlevelsen ved cisplatinbasert postoperativ kjemoterapi, sier professor Ulf Aasebø ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som selv hadde flere pasienter som deltok i studien.

– Det er flere uavklarte forhold knyttet til denne type behandling, blant annet dosenivå, faren for toksiske bivirkninger, betydningen av strålebehandling og rekkefølgen av de ulike behandlingsmodalitetene. I flere små studier har kjemoterapi gitt som induksjon før operasjon ført til økt overlevelse for marginalt operable pasienter. I fremtiden vil vi antakelig få bedre diagnostiske metoder for å avgjøre hvilke pasienter som særlig vil ha nytte av behandlingen, sier Aasebø.

Anbefalte artikler