Kvinneflertall i Yngre legers forening

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Som den første av yrkesforeningene har Yngre legers forening (Ylf) flere kvinner enn menn som medlemmer.

I forrige Legefakta (1) så vi at medlemstallet var økende i de fire største yrkesforeningene, og synkende i de tre minste. Vi ser her litt nærmere på fordelingen på kjønn og gjennomsnittsalder.

Tabellen viser antallet medlemmer i hver av de sju yrkesforeningene fordelt på kjønn, andelen kvinner og gjennomsnittsalder, for alle legemedlemmer og for legemedlemmer under 67 år i Norge – alle tall per 10.2. 2004. Assosierte medlemmer i yrkesforeningene er ikke inkludert.

Siden Legeforeningen innførte obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger i 1994, har kvinneandelen økt i alle yrkesforeningene. Andelen har økt relativt mest i Norsk overlegeforening (Of) og relativt minst i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), hvor kvinneandelen ikke har økt fra 1998 til 2004.

Fra 1994 til 2004 har gjennomsnittsalderen i alle yrkesforeninger økt – unntatt i Ylf, hvor den er redusert fra 35,5 til 34,5 år. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har den høyeste gjennomsnittsalderen og den laveste kvinneandelen, men gjennomsnittsalderen har bare økt fra 58,8 til 59,6 år. Størst er økningen i gjennomsnittsalder i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS): fra 46,7 til 54,7 år.

Offentlige legers landsforening (OLL) har den nest laveste kvinneandelen og den nest høyeste gjennomsnittsalderen. Denne har økt fra 50 til 55,2 år. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har gjennomsnittsalderen økt fra 45,8 til 48,3 år i løpet av disse ti årene.

Medlemmer i yrkesforeninger per 10.2. 2004. Fordeling kjønn og gjennomsnittsalder

Antall legemedlemmer etter yrkesforening

Yrkesforening

Antall

Menn

Kvinner

Prosent kvinner

Gjennomsnittsalder

Aplf

4 109

2 815

1 294

31,5

48,3

LVS

544

413

131

24,1

54,7

Namf

397

265

132

33,2

55,2

Of

6 176

4 644

1 532

24,8

54,3

OLL

757

596

161

21,3

55,2

PSL

1 147

911

236

20,6

59,6

Ylf

5 208

2 584

2 624

50,4

34,5

Totalt

18 338

12 228

6 110

33,3

47,7

Legemedlemmer under 67 år i Norge

Yrkesforening

Antall

Menn

Kvinner

Prosent kvinner

Gjennomsnittsalder

Aplf

3 783

2 567

1 216

32,1

46,3

LVS

430

310

120

27,9

50,6

Namf

327

209

118

36,1

50,9

Of

5 213

3 813

1 400

26,9

50,9

OLL

619

477

142

22,9

51,1

PSL

874

682

192

22,0

54,6

Ylf

5 109

2 528

2 581

50,5

34,4

Totalt

16 355

10 586

5 769

35,3

44,9

Anbefalte artikler