Institusjoners sosiologi

Jarl Jørstad Om forfatteren
Artikkel

Garsjø, Olav

Institusjon som hjem og arbeidsplass

501s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 410.

ISBN 82-05-28097-5.

Dette er en omfattende og grundig lærebok som henvender seg til alle som har med institusjoner å gjøre, spesielt dem som utdanner seg til yrker innenfor institusjonsomsorgen. Forfatteren, som er sosiolog, er førsteamanuensis og underviser i samfunnsfag for helse- og sosialfagstudenter ved Høgskolen i Oslo.

Institusjoner handler om de svakeste av de svake, for mange er det endestasjonen i livet. Forfatteren ønsker å gi et bidrag til debatten om hvordan vi skal ta hånd om de svakeste i vårt samfunn. Hans erfaringer og eksempler er mest fra barnevernsinstitusjoner, HVPU-institusjoner og aldersomsorgen, i liten grad fra psykiatriske institusjoner og somatiske sykehus. Et siktemål er å øke innsikten og bevisstheten om det å arbeide i institusjoner og bevisstheten om egen funksjon og rolle.

Boken er bygd opp omkring tre perspektiver: Institusjonen som arbeidsplass, institusjonens historie, samfunnsmessige funksjon og institusjonen som sosialt system og institusjonen som hjem.

I andre deler behandler han makt og avmakt, institusjonskonflikter, og avstanden mellom idealer og realiteter. Han går grundig inn på debatten om institusjonenes berettigelse og den altfor raske nedbyggingen uten oppbygging av gode alternativer, noe som ofte er økonomisk motivert. Han nevner også de sterke motkreftene som alltid vil vise seg når man vil forandre en institusjon.

Forfatteren går utførlig inn på kritikken av institusjonene, spesielt innenfor eldreomsorgen, et tema som i høy grad er aktuelt i dagens debatt i mediene og politikken. Han begrunner hvorfor vi må ha institusjoner, og beskriver forutsetninger for en god institusjon. I siste kapittel peker han på de utfordringer som institusjonene står overfor. Vi som i 1970 – 80-årene arbeidet med å endre de psykiatriske institusjoner i Norge, savner nok at forfatteren ikke har fått med seg de til dels dramatiske endringer som skjedde her (1). Men boken er preget av omfattende kunnskaper og erfaringer som ikke bare er av interesse for leger og andre institusjonsarbeidere. Alle vil vi komme i personlig berøring med en eller flere institusjoner i vårt liv som pårørende til foreldre, barn, slektninger og venner eller som institusjonsbeboere selv.

Anbefalte artikler