Solhatt uten effekt ved forkjølelse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Solhatt er mye brukt ved behandling av øvre luftveisinfeksjoner, men effekten er dårlig.

Foto SCANPIX/May Britt Brøyn

Om lag 400 barn i alderen 2 – 11 år ble randomisert til enten solhatt eller placebo for opptil tre øvre luftveisinfeksjoner i løpet av fire måneder (1). Behandlingen av de ca. 700 infeksjonstilfellene begynte ved symptomstart og pågikk i maksimalt ti dager.

Varighet og intensitet av infeksjonene var lik i de to gruppene, men forekomsten av utslett var høyere i solhattgruppen.

– Pasientene ble rekruttert både fra vanlige pediatriske praksiser og fra praksiser innen alternativ behandling. Selv om det kan tenkes at doseringen, doseringsintervallet og oppstartstidspunktet ikke var optimalt, gir studien viktig og presis informasjon om nytten av solhatt i behandlingen av øvre luftveisinfeksjoner hos barn, sier professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

– En dobbeltblind, placebokontrollert design var velegnet i denne studien, siden potensielle positive eller negative interaksjonseffekter med annen alternativmedisinsk behandling ikke var aktuelt. Pasientene fikk ikke andre råd om behandling enn ev. bruk av acetaminophen.

Et sekundærfunn i studien var at barna som fikk solhatt, hadde signifikant lavere residivrisiko enn de placebobehandlede barna. Dette funnet må imidlertid tolkes med forsiktighet, siden det ikke var en planlagt analyse. Videre studier bør absolutt utforske denne mulige forebyggende virkning, sier Fønnebø.

Anbefalte artikler