Milde sigaretter ikke mindre farlig

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sigaretter med lavt innhold av tjære reduserer ikke risikoen for lungekreft.

Det fremgår av den amerikanske Cancer Prevention II-studien som omfatter over 350 000 menn og ca. 575 000 kvinner (1). I studien ble filtersigaretter gruppert etter tjæreinnhold: meget lavt (< 8 mg), lavt (8 – 15 mg) og middels høyt (> 15 mg). Man så også på ikke-filtersigaretter med høyt tjæreinnhold (> 22 mg).

I seks år ble forekomsten av lungekreft kartlagt. Uavhengig av sigarettenes tjæreinnhold, var kreftrisikoen større blant røykere enn blant ikke-røykere og eksrøykere. Sammenliknet med dem som røykte filtersigaretter med middels høyt tjæreinnhold, hadde røykere av ikke-filtersigaretter med høyt tjæreinnhold forhøyet kreftrisiko: Hasardratio var 1,4 (95 % KI 1,2–1,7) for menn og 1,6 (95 % KI 1,26–2,2) for kvinner.

Det var ingen risikoforskjeller mellom folk som røykte sigaretter med meget lavt, lavt eller middels høyt tjæreinnhold, og resultatene lot seg ikke påvirke etter korreksjon for demografiske faktorer, spisevaner, yrkesstatus og sykdomsforhold. Forfatterne mener at mindre tjære kan føre til mer intens røyking og lengre inhalasjonstid, slik at kroppen tar opp flere toksiner enn det som maskinelle målinger viser.

– Studien bekrefter at sigaretters tjæreinnhold ikke påvirker risikoen for lungekreft. Tobakksindustrien har propagandert sterkt for at såkalte «light»-sigaretter er mindre skadelig, men saken er at kreftrisikoen øker ved all sigarettbruk, sier lege Erling Aaserud, som er leder i foreningen Helsearbeidere Mot Tobakk. Han understreker at reduksjon i antall tapte leveår bare oppnås gjennom røykekutt og ikke ved å skifte til mildere sigaretter.

– Det er ikke dokumentert noen helsegevinster ved å røyke milde sigaretter. Og det er heller ikke noe lettere å bli røykfri ved å velge sigaretter med mindre tjære og nikotin – slik mange synes å tro, sier Aaserud.

Anbefalte artikler