Stadig flere legemedlemmer

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Andelen medlemmer blant leger under 67 år i Norge er i dag høyest for godkjente spesialister (95,9 %) og for kvinner (95 %).

Siden stiftelsen i 1886 har Legeforeningen økt medlemstallet med 3800 prosent. Foreningen ble stiftet med 462 leger som medlemmer. De første fire årene økte medlemstallet bare med 30 leger. Siden har det økt raskt og noenlunde fulgt utviklingen i antallet leger. Veksten var imidlertid svak på 1910-tallet og under annen verdenskrig.

Tabellen viser utviklingen i medlemstallet hvert femte år siden stiftelsen; fra 1960 for hvert enkelt år. Medisinstudentene ble medlemmer av Legeforeningen i 1987. Tidspunktene varierer noe. Tallene for 1991–99 gjelder per mai måned, for 2000–02 per 1. februar og for 2003–04 per 1. januar.

Statistikken for antallet leger i Norge for store deler av perioden 1886–2004 er for upålitelig til at vi kan få frem gode anslag for hvordan andelen medlemmer blant leger i Norge har utviklet seg over lang tid. Fra Legeforeningens legeregister vet vi imidlertid at andelen medlemmer blant leger under 67 år i Norge har holdt seg noenlunde stabil, omkring 90–95 %. Per 1. januar er andelen medlemmer 92,0 % for menn og 94,4 % for kvinner, 95,9 % for godkjente spesialister og 89,2 % for ikke-spesialister, 95,5 % for norske statsborgere og 78,8 % for utenlandske statsborgere. Andelen medlemmer er omkring ett prosentpoeng lavere enn normalt fordi totalt 195 legemedlemmer er utmeldt pga. manglende kontingentinnbetaling i 2003. Erfaringer fra senere år har vist seg at andelen tar seg opp igjen til normalt nivå i løpet av noen måneder etter slike utmeldinger.

Årsaken til at veksten fremstår som lav fra 2002 til 2003 er at medlemstallet for 2000–02 gjelder per 1. februar, etter registrering av eksamenslistene for Universitetene i Oslo og Bergen, mens medlemstallene for 2003–04 gjelder per 1. januar, før registrering av disse listene. Årsaken er at tidspunktet for turnusstart er flyttet fra 15. januar til 15. februar, samt at tidspunk-tet for avsluttende eksamen ved Universitetet i Oslo dermed er blitt flyttet tilsvarende. Medlemstallene for medisinstudentene fremstår dermed tilsvarende for høyt for 2003–04, sammenliknet med 2000–02. Reelt sett er antallet studentmedlemmer lavere i 2004 enn i 2001. Dette skyldes synkende medlemstall blant utenlandsstudentene, mens det i Norge har vært en svak vekst. Samtidig har det totale antallet medisinstudenter økt betydelig både i Norge og i utlandet, slik at andelen av medisinstudentene som er medlemmer, er klart synkende.

Medlemstall i Den norske lægeforening 1886–2004. Leger og medisinstudenter

År

Leger

Stud.med.

1886

462

1890

492

1895

610

1900

852

1905

979

1910

1 077

1915

1 080

1920

1 103

1926

1 317

1930

1 530

1935

1 898

1940

2 264

1945

2 332

1950

2 968

1955

3 525

1960

3 808

1961

3 897

1962

3 970

1963

4 091

1964

4 271

1965

4 372

1966

4 513

1967

4 662

1968

4 720

1969

4 901

1970

5 126

1971

5 352

1972

5 784

1973

5 911

1974

6 290

1975

6 495

1976

6 782

1977

7 275

1978

7 430

1979

7 840

1980

8 178

1981

8 538

1982

8 913

1983

9 383

1984

9 742

1985

10 134

1986

10 429

1987

11 160

1 037

1988

11 458

1 099

1989

11 766

1 141

1990

11 854

1 397

1991

12 265

1 479

1992

12 660

1 664

1993

13 015

1 819

1994

13 396

1 976

1995

13 775

2 147

1996

14 138

2 305

1997

14 490

2 528

1998

14 951

2 673

1999

15 547

2 820

2000

16 030

2 872

2001

16 732

3 395

2002

17 202

3 375

2003

17 421

3 483

2004

18 086

3 444

Anbefalte artikler