Økende medlemstall i spesialforeningene

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet medlemskap i spesialforeningene var ved årsskiftet 14 269. Dette tilsvarer 0,79 spesialforeningsmedlemskap per legemedlem.

For fem år siden var det 12 695 medlemskap i spesialforeningene. Dette tilsvarer en økning 12,4 %. Hele denne økningen er imidlertid ikke reell, ettersom den delvis har sammenheng med at medlemskap i spesialforeningene i større grad er blitt registrert i Legeforeningens medlemsregister. En del spesialforeninger kan ha nye medlemmer uten at disse er blitt rapportert til medlemsregisteret. Noe av økningen har også sammenheng med at nye spesialforeninger har kommet til.

Frivillig

Ifølge Legeforeningens lover kan ikke leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen være medlemmer av spesialforeningene, men ikke-leger kan ifølge spesialforeningenes egne lover være medlemmer. Disse registreres derfor ikke i Legeforeningens medlemsregister, og er ikke inkludert i tabellen. Medlemskap i spesialforeningene er frivillig, og samme lege kan være medlem av flere spesialforeninger. Det totale antallet leger som er medlemmer av spesialforeningene, er derfor langt lavere enn 14 269.

Må selv melde fra

Sekretariatet i Legeforeningen har ikke fullmakt til å melde leger inn i eller ut av spesialforeningene. Spesialforeningene må selv melde fra til sekretariatet om inn- og utmeldinger, noe som gjøres i varierende grad. Enkelte spesialforeninger oppgir derfor høyere medlemstall enn i tabellen. Vi mangler blant annet opplysninger om medlemmene i Norsk Selskap for Craniofacial Kirurgi, som ble vedtatt opprettet i sentralstyremøtet 5.12. 2003. Medlemsregisteret har trolig mangelfulle opplysninger om hvem som er medlemmer i Norsk forening for nukleærmedisin. Sannsynligvis gjelder dette også mange andre spesialforeninger.

Sterk variasjon

Kvinneandelen er 23,7 % for alle spesialforeningsmedlemskap. Den varierer meget sterkt mellom de ulike spesialforeningene, og er høyest i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (71 %) og i Norsk forening for palliativ medisin (50 %). Det er ytterligere to foreninger med minst 50 % kvinner, nemlig Norsk medisinstudentforening med 60,8 % og Yngre legers forening med 50,3 % kvinner.

Medlemmer i spesialforeninger per 1. 1. 2004. Prosent kvinner og menn. Totalt antall medlemskap

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Antall

Den norske patologforening

62,8

37,2

113

67

180

Eldre lægers forening

82,0

18,0

383

84

467

Foreningen for norske leger i utlandet

79,2

20,8

19

5

24

Medisinsk for.f.mental retardasjon  og habilit.

69,6

30,4

39

17

56

Norsk anestesiologisk forening

74,5

25,5

505

173

678

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk  forening

29,0

71,0

60

147

207

Norsk barnekirurgisk forening

87,5

12,5

21

3

24

Norsk barnelegeforening

60,1

39,9

360

239

599

Norsk cardiologisk selskap

86,9

13,1

411

62

473

Norsk dermatologisk selskap

66,0

34,0

101

52

153

Norsk endokrinologisk forening

80,9

19,1

131

31

162

Norsk for.f.medisinsk biokjemi

90,5

9,5

86

9

95

Norsk for.f.allergologi/immunopatologi

84,6

15,4

236

43

279

Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehab.

70,8

29,2

114

47

161

Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

87,2

12,8

129

19

148

Norsk for.f.håndkirurgi

96,6

3,4

57

2

59

Norsk for.f.immunologi/ transfusjons-medisin

80,0

20,0

48

12

60

Norsk for.f.infeksjonsmedisin

72,2

27,8

187

72

259

Norsk for.f.intervensjonsradiologi

88,1

11,9

96

13

109

Norsk for.f.klinisk farmakologi

83,8

16,2

31

6

37

Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

77,5

22,5

31

9

40

Norsk for.f.lungemedisin

80,9

19,1

186

44

230

Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

90,9

9,1

20

2

22

Norsk for.f.medisinsk genetikk

67,5

32,5

27

13

40

Norsk for.f.med.mikrobiologi

66,9

33,1

81

40

121

Norsk for.f.med.rusmiddelproblematikk

70,8

29,2

46

19

65

Norsk for.f.nukleærmedisin

100,0

0,0

2

0

2

Norsk for.f.otorhinolaryngologi,  hode- og halskirurgi

88,9

11,1

263

33

296

Norsk for.f.palliativ medisin

50,0

50,0

24

24

48

Norsk for.f.pediatrisk radiologi

63,3

36,7

19

11

30

Norsk for.f.reumakirurgi

92,4

7,6

61

5

66

Norsk for.f.sjøfartsmedisin

97,9

2,1

139

3

142

Norsk for.f.ultralyddiagnostikk

76,6

23,4

151

46

197

Norsk gastroenterologisk forening

86,9

13,1

390

59

449

Norsk geriatrisk forening

68,2

31,8

105

49

154

Norsk gynekologisk forening

52,9

47,1

309

275

584

Norsk idrettsmedisinsk forening

80,3

19,7

453

111

564

Norsk indremedisinsk forening

87,1

12,9

559

83

642

Norsk karkirurgisk forening

94,1

5,9

128

8

136

Norsk katastrofemed.forening

97,7

2,3

43

1

44

Norsk kirurgisk forening

87,7

12,3

808

113

921

Norsk militærmedisinsk forening

97,6

2,4

124

3

127

Norsk nevrokirurgisk forening

96,3

3,7

52

2

54

Norsk nevrologisk forening

66,7

33,3

244

122

366

Norsk nevroradiologisk forening

86,8

13,2

33

5

38

Norsk nyremedisinsk forening

86,5

13,5

90

14

104

Norsk oftalmologisk forening

79,3

20,7

230

60

290

Norsk onkologisk forening

61,0

39,0

47

30

77

Norsk ortopedisk forening

92,6

7,4

412

33

445

Norsk plastikkirurgisk forening

87,5

12,5

77

11

88

Norsk psykiatrisk forening

60,0

40,0

640

426

1 066

Norsk radiologisk forening

63,3

36,7

288

167

455

Norsk revmatologisk forening

66,7

33,3

118

59

177

Norsk selskap for allmennmedisin

74,2

25,8

929

323

1 252

Norsk selskap for hematologi

84,0

16,0

89

17

106

Norsk thoraxkirurgisk forening

98,0

2,0

99

2

101

Norsk trygdemedisinsk forening

86,9

13,1

119

18

137

Norsk urologisk forening

91,8

8,2

146

13

159

Norsk flymedisinsk forening

90,2

9,8

184

20

204

Totalt

76,3

23,7

10 893

3 376

14 269

Anbefalte artikler