Koronarsykdom i et globalt perspektiv

Jan Eritsland Om forfatteren
Artikkel

Færgeman, Ole

Coronary artery disease

Genes, drugs and the agricultural connection. 182 s, tab. Amsterdam: Elsevier Science, 2003. Pris EUR 35

ISBN 0-444-51396-5

Forfatteren er professor i preventiv kardiologi ved universitetet i Århus og har bl.a. bakgrunn i omfattende ateroskleroseforskning. Dette er imidlertid ingen vanlig lærebok. Færgeman setter utviklingen av koronarsykdom inn i et vidt globalt perspektiv, der linjene trekkes både bakover og fremover. Ulike faktorer belyses som forklaringsvariabler til den epidemiske utviklingen av sykdommen som i vår del av verden i det forrige århundret.

I mange ikke-vestlige land er nå denne «epidemien» på fremmarsj, med økende forekomst av fedme, diabetes og røyking – og altså økende insidens av koronarsykdom. Innen år 2020 beregner WHO at koronarsykdom globalt sett ikke bare vil være den hyppigste årsak til død, men også den enkeltsykdom som vil belaste verdenssamfunnet mest (målt som «disability-adjusted-life-years»). Det er klart at livsstilsmessige og ernæringsmessige endringer for en stor del er årsak til denne utvikling.

Et sentralt tema er sammenhengen mellom gener og miljø/atferd, særlig hva angår kostholdet. Forfatteren er kritisk til mange sider ved det moderne landbruk, både ut fra økologiske og ernæringsmessige betraktninger.

Boken er velskrevet og holdt i en personlig og essayistisk stil. Alle faguttrykk er forklart, og dette gjør fremstillingen forståelig for ikke-medisinere.

Færgeman stikker ikke under stol at samspillet mellom biologiske, historiske, sosiale, økonomiske og politiske faktorer er mangfoldig og komplekst. Desto mer prisverdig er det at han tar slike forhold opp til diskusjon i sammenheng med preventiv kardiologi. Han gir god bakgrunn for sine synspunkter og referanselisten avslører omfattende lesing. I noen kapitler savner jeg enkle tabeller, som lettere kunne synliggjøre fakta som refereres i teksten. Jeg vil tro at denne boken kan leses med stort utbytte av interesserte kolleger og ikke minst av helsepolitikere og helsebyråkrater.

Anbefalte artikler