Systemisk steroidbehandling ved barneastma

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Små barn med virusutløst bronkial obstruksjon har ingen behandlingsfordeler av prednisolon oralt.

Det er konklusjonen i en dobbeltblind, randomisert og placebokontrollert studie fra Storbritannia (1), hvor det er vanlig å gi kortvarige prednisolonkurer ved virusutløst luftveisobstruksjon (viral wheeze) hos barn i førskolealder.

Studien omfattet over 200 barn i alderen 1–5 år. Under sykehusopphold ble de klassifisert i to grupper i henhold til forekomsten av inflammasjonsmarkører i serum. De ble randomisert til enten prednisolon oralt eller placebo, som skulle gis i fem dager ved neste virusutløste obstruktive episode. Foreldrene administrerte behandlingen og registrerte effekten ved hjelp av skåringsskjemaer. Antall reinnleggelser i sykehus ble registrert.

Resultatanalysen omfattet 120 barn, hvorav 51 fikk prednisolon og 69 placebo. Det var ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til opptreden av symptomer, verken dag eller natt. Dette var studiens viktigste endepunkter. Klassifikasjon etter systemiske inflammasjonsmarkører påvirket ikke resultatene. Forfatterne konkluderer med at det ikke er indikasjon for oral prednisolonbehandling hos barn med obstruktive episoder.

– Dette er en relevant studie i en tid da stadig flere leger synes å endre behandlingspraksis ved virusutløst luftveisobstruksjon hos små barn, sier barnelege Britt Torunn Skadberg ved Haukeland Universitetssykehus. – Selv om studien har en rekke svakheter, støtter den dagens norske terapianbefalinger (2). Lokalbehandling med korttidsvirkende beta-2-agonist bør fortsatt være førstevalg ved episodisk virusutløst luftveisobstruksjon hos førskolebarn, sier hun.

Anbefalte artikler