Synsscreening av femåringer?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I Norge gjøres visusundersøkelse av fireåringer på helsestasjonene. Slik screening kan utsettes til femårsalder, mener britiske forskere.

Visusundersøkelse av barn i førskolealder gjøres for å oppdage ensidig synssvekkelse (amblyopi) på et tidlig stadium, slik at effektiv behandling kan gis. Det er uenighet om når slik screening bør gjøres, om behandlingen er effektiv og ev. for hvem.

I en britisk studie ble 177 barn i alderen 3 – 5 år med mild til moderat ensidig amblyopi randomisert i tre grupper: ingen behandling, briller eller full behandling (briller og lapp) (1).

Barn med moderat nedsatt syn (6/18 – 6/36) hadde god effekt av behandlingen. Barna med lett nedsatt syn (6/9 –6/12) hadde imidlertid liten effekt. Å utsette behandlingen til fem års alder påvirket ikke resultatet.

– Til nå har det knapt eksistert randomiserte, kontrollerte studier om amblyopibehandling, og dette er derfor et spennende og viktig arbeid, sier førsteamanuensis Olav H. Haugen ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

– Den viktigste konklusjonen i studien er at signifikant amblyopi påvist ved synsscreening av førskolebarn effektivt lar seg behandle med okklusjon, og at behandling gir en klar synsgevinst sammenliknet med funnene i kontrollgruppen. Studien bekrefter således klinisk erfaring, sier Haugen.

– Etter 12 måneder fikk også kontrollgruppen tilbud om full behandling (briller og okklusjon). Ved synstesting seks måneder senere var det ingen signifikant forskjell i visus mellom gruppene. Helsemyndigheter som vil bruke dette som argument for å utsette synsscreening av barn til fem års alder, bør likevel tenke seg om. Visusundersøkelse av fireåringer er svært godt innarbeidet i Norge, og fremmøteprosenten er langt over 90. Realistisk må man regne med forsinkelse fra screening til behandlingsstart. Det vil være svært uheldig om ikke amblyopibehandlingen er ferdig til skolestart, sier Haugen.

Anbefalte artikler