Rofecoxib versus naproksen ved artrose

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Rofecoxib og naproksen har likeverdig effekt hos eldre pasienter med artrose, men bivirkningene er fortsatt uavklart.

Det viser en studie fra allmennpraksis i USA og Sverige som omfattet over 5 500 pasienter med artrose i kne, hofte, hånd eller rygg. Gjennomsnittsalderen var 63 år (1). Ni av ti hadde hatt leddsmerter i over ett år, og mange hadde hypertensjon (49 %), kardiovaskulær sykdom (60 %) og dyspepsi (47 %), herunder legemiddelbivirkninger.

Pasientene ble randomisert til 12 ukers behandling med enten cyklooksygenase-2 (COX-2)-hemmeren rofecoxib (25 mg/d) eller det ikke-steroide antiinflammatoriske midlet (NSAID) naproksen (500 mg ¥ 2/d). Den kliniske effekten var lik i begge grupper, men blant rofecoxibbrukerne var det signifikant færre (6 % versus 8 %) som seponerte behandlingen på grunn av gastrointestinale bivirkninger.

– Studien konkluderer med at rofecoxib gir færre seponeringer, men denne forskjellen er liten, og det er heller ingen tydelig forskjell i seponeringsfrekvens på grunn av bivirkninger totalt sett, påpeker Olav Spigset, som er professor i klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– En svakhet er at det ble brukt samme dose under hele studieperioden, uavhengig av symptombedring, og at dosene trolig var for høye i forhold til det som er vanlig i klinisk praksis. Andre studier har vist at forskjeller i gastrointestinale bivirkninger i favør av COX-2-hemmere ofte forsvinner ved lengre observasjonstid enn det som ble brukt her. Det er fortsatt et åpent spørsmål om bivirkningsprofilen for COX-2-hemmere er mer gunstig enn for klassiske NSAID-midler, sier Spigset.

Anbefalte artikler