Hvordan behandle hypotyreose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kombinasjonen T₄/T₃ gir ingen behandlingsfordeler fremfor T₄ alene ved primær hypotyreose.

  Standardbehandling ved primær hypotyreose er levotyroksin (T₄) i vedlikeholdsdoser på 100 – 150 µg per døgn, men noen rapporter antyder en terapeutisk gevinst ved å kombinere T₄ med liotyronin (T₃). To nye studier kan ikke bekrefte denne hypotesen.

  Den ene er en kryssundersøkelse fra Australia, der 101 pasienter fikk erstattet 50 µg av T₄-dosen med 10 µg T₃ (1). Halvparten fikk kombinasjonsterapi i ti uker etterfulgt av monoterapi, mens den andre halvparten fikk T₄ først. Det var ingen gruppeforskjeller med hensyn til symptombesvær, livskvalitet, kognitiv funksjon eller subjektiv tilfredshet. Bivirkningsprofilen var i disfavør av T₄/T₃-behandling.

  I en annen, kanadiskledet studie ble 40 substitusjonsbehandlede hypotyreosepasienter med depressive symptomer randomisert til 15 ukers behandling med T₄/T3 versus T₄/placebo, men heller ikke her fant man kliniske effektforskjeller mellom gruppene (2).

  – Å kombinere T4 med T₃ ser ikke ut til å gi noen tilleggsgevinst ved behandling av hypotyreose. Hos pasienter som ikke føler seg vel, ligger som regel andre forhold til grunn enn mangelfull behandling, sier endokrinolog Rolf Jorde ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne diskusjonen. Studiene har bl.a. metodologiske svakheter med hensyn til å gi ekvipotente doser av T₄/placebo versus T₄/T₃.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media