Hvordan behandle hypotyreose

Tom Sundar Om forfatteren

Kombinasjonen T₄/T₃ gir ingen behandlingsfordeler fremfor T₄ alene ved primær hypotyreose.

Standardbehandling ved primær hypotyreose er levotyroksin (T₄) i vedlikeholdsdoser på 100 – 150 µg per døgn, men noen rapporter antyder en terapeutisk gevinst ved å kombinere T₄ med liotyronin (T₃). To nye studier kan ikke bekrefte denne hypotesen.

Den ene er en kryssundersøkelse fra Australia, der 101 pasienter fikk erstattet 50 µg av T₄-dosen med 10 µg T₃ (1). Halvparten fikk kombinasjonsterapi i ti uker etterfulgt av monoterapi, mens den andre halvparten fikk T₄ først. Det var ingen gruppeforskjeller med hensyn til symptombesvær, livskvalitet, kognitiv funksjon eller subjektiv tilfredshet. Bivirkningsprofilen var i disfavør av T₄/T₃-behandling.

I en annen, kanadiskledet studie ble 40 substitusjonsbehandlede hypotyreosepasienter med depressive symptomer randomisert til 15 ukers behandling med T₄/T3 versus T₄/placebo, men heller ikke her fant man kliniske effektforskjeller mellom gruppene (2).

– Å kombinere T4 med T₃ ser ikke ut til å gi noen tilleggsgevinst ved behandling av hypotyreose. Hos pasienter som ikke føler seg vel, ligger som regel andre forhold til grunn enn mangelfull behandling, sier endokrinolog Rolf Jorde ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne diskusjonen. Studiene har bl.a. metodologiske svakheter med hensyn til å gi ekvipotente doser av T₄/placebo versus T₄/T₃.

1

Walsh JP, Shiels L, Lim EM, Bhagat CI, Ward LC, Stuckey BG et al. Combined thyroxine/liothyronine treatment does not improve well-being, quality of life, or cognitive function compared to thyroxine alone: a randomized controlled trial in patients with primary hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 4543 – 50.

2

Sawka AM, Gerstein HC, Marriott MJ, MacQueen GM, Joffe RT. Does a combination regimen of thyroxine (T4) and 3,5,3”-triiodothyronine improve depressive symptoms better than T4 alone in patients with hypothyroidism? Results of a double-blind, randomized, controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 4551 – 5.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler