God prognose ved diabetesretinopati

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hvis pasienter med diabetisk retinopati får tett oppfølging, har de fleste gode sjanser til å beholde skarpsynet.

Diabetisk retinopati er den vanligste årsaken til synssvekkelse hos voksne i arbeidsfør alder. Laserbehandling kan redusere risikoen for alvorlig synsreduksjon ved langtkommet retinopati, og vitrektomi har samme effekt ved uttalt proliferativ retinopati. Hittil har man ikke undersøkt langtidsresultatene av slik behandling. Forskere har nå gjort en oppfølging av 214 pasienter ved Johns Hopkins Clinical Center med median oppfølgingstid på 16,5 år (1).

Det var ingen tilfeller av alvorlig synstap, mens moderat synstap ble påvist hos 20 %. Forfatterne konkluderte med at tett oppfølging var forbundet med god synsskarphet for de fleste pasientene.

– Studien styrker tidligere viten ved å vise synsbevarende effekt over lengre tid med tett oppfølging og behandling når dette er indisert. Den beste form for behandling av diabetesretinopati er primær og sekundær profylakse, det vil si å forebygge klinisk debut og videreutvikling. Dette gjøres først og fremst ved god glukosekontroll og jevnlig sjekk hos øyelege, sier øyelege og stipendiat Dag Fosmark ved Aker universitetssykehus. Fosmark viser til NSAMs retningslinjer som anbefaler kontroll fem år etter sykdomsdebut ved diabetes type 1 og deretter årlig. Ved diabetes type 2 anbefales kontroll ved diagnosetidspunktet, deretter årlig.

– Det forskes intenst på medisinsk behandling av diabetesretinopati. I en lederartikkel i BMJ nylig ble høydose acetylsalisylsyre fremhevet som mulig forebyggende behandling (2), men det foreligger ingen kliniske studier som kan støtte dette, sier Fosmark.

Anbefalte artikler