Lavest helseutgifter i Norden

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Finland og Norge har lavest helseutgifter i Norden, mens USA har de høyeste helseutgiftene i OECD-landene.

Dette viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Kilden for tabellen er OECD Health Data 2003. De to første kolonnene viser årlig realvekst per innbygger i perioden 1990 – 2001, i henholdsvis helseutgifter og bruttonasjonalprodukt (BNP). De fleste landene har hatt en høyere vekst i helseutgifter enn i BNP. Det gjelder også Norge, men denne forskjellen er mindre enn for OECD-gjennomsnittet.

Under OECD-gjennomsnittet i 2000

Ser vi på totale helseutgifter i prosent av BNP, lå Norge i 2000 under OECD-gjennomsnittet, mens vi i 2001 nesten var kommet opp på gjennomsnittet med 8,3 % av BNP, mot OECD-gjennomsnittet på 8,4 %. Den sterke veksten for Norge fra 2000 til 2001 er trolig av registreringsmessig eller teknisk art. Veksten i helseutgifter per innbygger i perioden 1990 – 2001 ligger også nær OECD-gjennomsnittet, til tross for at Norge har hatt en økonomisk vekst betydelig over gjennomsnittet i denne perioden.

Høyeste offentlige helseutgifter

OECD Health Data 2003 viser også at Norge har de høyeste offentlige utgiftene og de tredje høyeste totale utgiftene til helse per innbygger. USA og Sveits ligger her høyere enn Norge. Utgiftene er omregnet til amerikanske dollar og korrigert for forskjeller i kjøpekraft mellom landene, ellers ville Norge kommet enda høyere ut. De høye helseutgiftene per innbygger henger sammen med at BNP per innbygger er høyt i Norge.

Helseutgifter i prosent av BNP i OECD-landene

Vekst i helseutg.

Vekst i BNP

1990

2000

2001

USA

3,2

1,7

11,9

13,1

13,9

Sveits

2,4

0,2

8,5

10,7

10,9

Tyskland

2,0

1,2

8,5

10,6

10,7

Canada

2,3

1,6

9,0

9,2

9,7

Frankrike

2,5

1,5

8,6

9,3

9,5

Hellas

4,0

1,8

7,4

9,4

9,4

Island

2,8

1,6

8,0

9,3

9,2

Portugal

6,1

2,3

6,2

9,0

9,2

Australia

3,8

2,4

7,8

8,9

Belgia

3,5

1,7

7,4

8,6

9,0

Nederland

3,1

2,1

8,0

8,6

8,9

Sverige

2,1

1,5

8,2

8,4

8,7

Danmark

1,9

1,9

8,5

8,3

8,6

Italia

1,9

1,4

8,0

8,2

8,4

Norge

3,5

2,8

7,7

7,7

8,3

Japan

3,8

1,1

5,9

7,6

New Zealand

3,0

1,5

6,9

8,0

8,1

Østerrike

2,6

1,8

7,1

7,7

7,7

Storbritannia

4,2

2,0

6,0

7,3

7,6

Spania

3,4

2,3

6,7

7,5

7,5

Tsjekkia

4,1

0,6

5,0

7,1

7,3

Finland

0,5

1,6

7,8

6,7

7,0

Ungarn

2,1

2,6

7,1

6,7

6,8

Mexico

4,9

1,4

4,5

5,6

6,6

Irland

6,7

6,2

6,1

6,4

6,5

Polen

5,0

3,3

5,3

6,0

6,3

Slovakia

 –

 –

5,7

5,7

Korea

7,4

5,2

4,8

5,9

Luxembourg

3,0

3,9

6,1

5,6

OECD-gjennomsnitt

3,4

2,1

7,3

8,1

8,4

Anbefalte artikler