Tillitsvalgtes arbeidsforhold

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke behov for å endre avtaler og regelverk, er en av konklusjonene på en spørreundersøkelse.

Legeforeningen får av og til meldinger om problemer fra tillitsvalgte medlemmer. Det kan gjelde treg saksbehandling, sene svar fra arbeidsgivere, tilsidesetting i utdanningsprogresjonen eller dårligere lønnstilbud. I noen tilfeller opplever tillitsvalgte at de blir trakassert.

På denne bakgrunn ble det den 1.9. 2003, etter ønske fra sentralstyret, sendt ut et spørreskjema for å undersøke hvordan de tillitsvalgte i NAVO-området vurderte sin arbeidssituasjon. I samarbeid med Legeforeningens forskningsinstitutt ble det bestemt at undersøkelsen skulle gjennomføres anonymt. 53 av 83 tillitsvalgte besvarte spørreskjemaet.

Undersøkelsen avdekket ikke gjennomgående forhold av en slik art at det synes å være grunnlag for at foreningen på sentralt hold har behov for å endre avtaler og regelverk. Problemene synes mer å ligge i foretakenes manglende kunnskap om hovedavtalen og de tillitsvalgtes rettigheter. Sentralstyret mener derfor det er mer hensiktsmessig å anmode de tillitsvalgte om raskere og sterkere å melde fra, hvis de i unntakssituasjoner skulle få problemer lokalt som de ikke kan håndtere alene. Ved ett sykehus var forholdene spesielle, og dette er blitt fulgt opp særskilt.

Sentralstyret har tatt resultatet av spørreundersøkelsen vedrørende tillitsvalgtes arbeidsforhold til orientering, men understreker samtidig at trakassering av tillitsvalgte ikke under noen omstendighet kan aksepteres. Sentralstyret forutsetter at sekretariatet i samarbeid med yrkesforeningene etablerer faste rutiner for oppfølging og overvåking av tillitsvalgtes arbeidssituasjon.

Anbefalte artikler