Ønsker inntektsundersøkelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det bør gjennomføres en inntektsundersøkelse hos privatpraktiserende spesialister og fastleger.

En inntektsundersøkelse kan avdekke forskjeller i inntekter mellom grupper av spesialister. Illustrasjon Øystein Førre

Det mener Alment praktiserende lægers forening (Aplf), som har anmodet sentralstyret om at det gjennomføres en enkel inntektsundersøkelse hos privatpraktiserende spesialister, samt spesialister i allmennmedisin og andre fastleger.

Aplfs formål er blant annet å undersøke om det er store forskjeller i inntekter mellom grupper av spesialister, og eventuelt å vektlegge disse forskjellene ved kommende takstforhandlinger.

Undersøkelsen bør ikke være mer omfattende enn at den kan gjennomføres anonymt, og bestå av innhenting av enkle nøkkelopplysninger om praksisen hos deltakerne – sammen med spørsmål om næringsinntekt, personinntekt, vaktinntekter og annen lønn/fastlønn blant allmennlegene.

Fordelen med å bruke denne metoden vil, ifølge Aplf, være at man finner et grovt mål på hva legene sitter igjen med etter at utgifter er betalt, det vil si for sin egeninnsats i legevirksomheten. Det finnes ikke tall for spesialistenes inntektsutvikling de siste ni år. Det er seks år siden den siste inntekts- og kostnadsundersøkelsen, bestemt av forhandlingspartene, ble utført blant allmennlegene. Året 2002 var dessuten det første hele regnskapsåret etter innføring av fastlegeordningen. Sentralstyret vedtok på møtet den 5.12. 2003 å gjøre en henvendelse til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med forespørsel om Statistisk sentralbyrå skal gis i oppdrag å gjennomføre en inntekts- og kostnadsundersøkelse i privat legepraksis. Et vilkår for iverksettelse av undersøkelsen må være at undersøkelsesgrunnlaget er så omfattende at resultatet er representativt for gruppen, understreker Legeforeningen, som også mener at det mest hensiktsmessige tidspunktet for iverksettelse vil være omkring 1.6. 2004. Da vil legene ha ferske tall om inntektsåret 2003. En betingelse for god oppslutning er at deltakerne skal være trygge på at de er sikret anonymitet.

Anbefalte artikler