Sosiale vansker ved Aspergers syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kaland, Nils

  Aspergers syndrom, historier fra hverdagslivet

  En mentaliseringstest for personer med Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme. 156 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 200

  ISBN 82-05-31412-8

  Aspergers syndrom er en tilstand innenfor gruppen gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller autistiske tilstander. Pasienter med denne lidelsen har svikt i sin sosiale fungering som blant annet medfører få eller ingen venner, redusert forståelse av adekvat mellommenneskelig interaksjon og nedsatt evne til å sette seg inn i andre tenkemåter og følelser. Mange med Aspergers syndrom har avvikende ikke-verbal kommunikasjon, og talen kan være pedantisk og mangle variasjon. Rollefiguren Elling i Ingvar Ambjørnsens bøker har mange trekk som passer med diagnosen Aspergers syndrom.

  Nils Kaland har arbeidet mye for å kartlegge sosial fungering og sosial kunnskap hos pasienter med Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme. Boken baserer seg på Kalands doktorgradsarbeid om mentaliseringsprosesser hos denne pasientgruppen. Mentalisering i denne sammenhengen er knyttet til det engelske begrepet «theory of mind» som betyr å forstå at andre mennesker har tanker, følelser, opplevelser, hensikter og oppfatninger.

  I boken beskrives en test av mentalisering som Kaland har arbeidet med, samt resultater fra undersøkelse av 21 pasienter og en kontrollgruppe. Testen tar utgangspunkt i historier fra hverdagslivet og er en videreutvikling av Francesca Happés Strange stories. Det er 13 fortellinger som illustrerer blant annet løgn, figurlig tale, misforståelse, spydighet, sjalusi og dobbelt bløff. Til hver fortelling er det 8 – 16 spørsmål som dekker både praktisk forståelse og forståelse av ulike kvaliteter ved mellommenneskelig samspill. Testen er laget først og fremst for å kunne hente ut kvalitative data i forbindelse med diagnostisk kartlegging. I boken beskriver Kaland også kvantitative forskjeller mellom pasienter med Aspergers syndrom og kontrollpersoner.

  Bokens styrke ligger i beskrivelsen av historier som kan brukes for å få et bedre bilde av sosiale avvik hos pasienter med Aspergers syndrom. Det kan avdekkes store mangler i sosial knowhow som kan være viktig å kjenne til både for pasienten selv og for dem vedkommende omgås til daglig. Svakheten i testen ligger i den store variasjon som ligger i fortolkningen av svarene. Testen har dermed ingen direkte relasjon til de diagnostiske kriteriene for Aspergers syndrom.

  Kalands bok vil kunne være til nytte for klinikere som arbeider med diagnostikk og behandling av pasienter med Aspergers syndrom og tilgrensende tilstander. Test av mentalisering vil kunne gi viktig supplerende informasjon om denne pasientgruppens plager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media