Samtaler som forandrer

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Berge, Torkel

Dalsgaard Axelsen„ Eva

Høstmark Nielsen„ Geir

Nordhus„ Inger Hilde

Ommundsen, Reidar

Samtaler som forandrer

Psykologisk teori og praksis. 289 s. Oslo: Fagbokforlaget, 2003

ISBN 82-7674-817-1

Boken består av en samling artikler som tidligere har vært publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, noe omarbeidet med tanke på bok. Den er ifølge redaktørene rettet mot «alle som i sitt daglige arbeid møter mennesker med psykiske og somatiske problemer» – altså oss alle. Flere av artiklene er godt skrevet og informative. Men det virker nokså tilfeldig hva som er kommet med. Første del har som overskrift: Psykiske problemer – ulike innfallsvinkler, andre del: Overgrep og vold – forståelse og behandling, og tredje del: Helse og livskvalitet der så forskjellige tema som psykologisk behandling av søvnløshet, hypnose, psykisk utviklingshemning og seksualitet og aldersdemens berøres.

Personlig likte jeg Tore Stiles, Hans Nordahl og Patric Vogels artikkel om kognitiv terapi ved depresjon – en artikkel som på en nøktern måte både redegjør for teori og praktisk tilnærmning. Positivt er det også at eldres problemer er berørt. Ofte kan det virke som psykoterapien i hovedsak er innrettet på yngre velutdannede kvinner. Interessant er det også å få et innblikk i behandlingen av torturofre som ofte har gjennomgått de forferdeligste opplevelser. Det man imidlertid savner er noen ord om hvordan det gikk. Hjalp terapien eller ble plagene faktisk verre?

I et par artikler tar man utgangspunkt i epidemiologiske data fra den store amerikanske ECA-undersøkelsen, kanskje noe merkelig ettersom det nå foreligger bedre og nyere både amerikanske (National Comorbidity Survey) og norske arbeider som viser litt andre tall. Underlig er det også at spørsmålet om dissosiasjon og multippel personlighetsforstyrrelse omtales uten å ta hensyn til den knusende kritikk som er rettet mot både teori og praksis på dette felt.

Anbefalte artikler