Pasientsentrert tilnærming til kronisk smerte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Malterud, Kirsti

  Hunskår, Steinar

  Chronic myofascial pain

  A patient-centered approach. 186 s, tab, ill. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris NOK 359

  ISBN 1-85775-947-8

  Denne boken om pasienter med kronisk myofasciell smerte er skrevet for allmennleger, nevrologer og revmatologer og for fysioterapeuter, kiropraktorer og helsearbeidere innen rehabilitering. Redaktørene Kirsti Malterud & Steinar Hunskår har fått med seg en tverrfaglig gruppe på 15 erfarne klinikere/forskere fra Norge, Sverige og USA. Hensikten er å gi klinikere mer kunnskap og stimulere til bedre kommunikasjon med pasientene. Respekten for den sykes egen opplevelse slik den utspiller seg kroppslig og i hver enkelts liv i en gitt sosiokulturell sammenheng står sentralt. Den pasientsentrerte metode går som en rød tråd gjennom kapitlene. En konstruert kasuistikk om 55-årige Judith Smith med et periodevist anstrengt forhold til dr. Jamesson utvikles gjennom boken, og den fungerer bra. Engelsken er klar og grei.

  Boken har en bred tilnærming. Innledningsvis analyseres tilstandens epidemiologi og samfunnsmessige betydning. En interessant hypotese om kronisk myofasciell smerte som del av et «multisymptomsyndrom» presenteres. Så kommer en del om kronisk myofasciell smerte forstått biomedisinsk/biopsykososialt. Denne delen har en meget uklar struktur. Avsnittene om sykdomsopplevelsen og om å forstå hele personen i sin sosiale sammenheng er derimot sammenhengende, nyanserte og interessante. Her savner jeg imidlertid en mer grundig redegjørelse for den kroppslige opplevelsen. Delen om klinisk kommunikasjon er også innholdsrik. Siste del handler om behandling og rehabilitering. Et bredt spekter av forskjellige alternativer individuelt i klinikken og i gruppe i bedriftshelsetjenesten presenteres.

  Redaktørene skriver i et etterord at myten om at ingenting kan gjøres for pasienter med kronisk myofasciell smerte, nå kan stedes til hvile. Det gir jeg dem rett i, og denne boken viser klinikeren hvor mye bra som kan gjøres. Alt i alt kan den anbefales. For trygdemedisinen er den en spesiell utfordring, gitt folketrygdlovens biomedisinsk funderte medisinske vilkår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media