Hjemme og på eldresentret

Olav Sletvold Om forfatteren
Artikkel

Pettersen, Anne Marie

Laake, Knut

Hukommelsevansker, angst og depresjon hos hjemmeboende eldre

77 s, ill, tab. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2003. Pris NOK 150

ISBN 82-8061-017-0

Dette er en forskningsrapport utarbeidet av en helsesøster og Norges fremste forsker på eldrefeltet. Det er en rapport om kognitiv svikt, angst og depresjon hos hjemmeboende eldre. Prosjektet består av materiale fra to kvantitative studier med et utvalg eldre over 67 år, dels basert på intervjuer, dels på egenrapporter på postkort. I tillegg relateres problemstillingene til eldres bruk av eldresentre og mulighetene for «case-finding», belyst med en kvalitativ studie av såkalte fokusgrupper med klienter og personale ved eldresentre.

I intervjudelen er det en forekomst på 7 % for kognitiv svikt og 11 % for angst og depresjon. Dette er på nivå med det som er rapportert i litteraturen. Ved postal egenrapportering er det 40 % som klager på hukommelsesvansker og omtrent en like stor del med engstelse/nedstemthet. Heller ikke dette er påfallende høyt. Det er viktig å ha klart for seg at postkortet ikke er et demensspesifikt testinstrument. Likevel, forekomsttallene varsler et intervensjonsbehov.

Den kvalitative delen presenterer hvordan dette kommer til uttrykk ved eldresentrene. Fokusgruppene rapporterer at personer med hukommelsesvansker og alle grader av symptomer på angst/depresjon er fullt inkludert ved sentrene uten at det foreligger åpenbare silemekanismer, selv om personer med alvorlig kognitiv svikt er underrepresentert og nok benytter seg av tjenester som hjemmesykepleie og dagsenterplass. Stor aksept av atferd preget av glemsomhet er likevel påtakelig og illustrerer et inkluderende sosialt miljø.

Rapporten representerer et utmerket forskningshåndverk, fremstilt i klartekst og diskutert med kløkt og respekt. Den bidrar absolutt til økt kunnskap om hukommelsesvansker, angst og depresjon hos hjemmeboende eldre, og ikke minst viser den hvordan dette setter sitt preg på eldresentrene. Det åpenbares at eldresentrene utgjør et sosialt miljø hvor eldre «kan støtte seg til felles hukommelse og hente motkraft mot engstelse, nedstemthet og isolasjon». Synspunkter fra fokusgruppene tilsier at det er viktig å utvise varsomhet med å benytte eldresentrene i en medikaliseringsstrategi, dvs. for «case-finding» og tidlig intervensjon.

Helse- og omsorgsledere på kommunalt nivå, praktikere i hjemmesykepleie og eldreomsorg og personale ved eldresentre burde være potensielle lesere. Boken er med på å forsterke kunnskapsgrunnlaget for en god eldreomsorg.

Anbefalte artikler