Oppløftende resultater ved Parkinsons sykdom

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Stereotaktisk elektrisk stimulering av subtalamiske kjerner kan ha god effekt hos pasienter med Parkinsons sykdom.

Enkelte pasienter med Parkinsons sykdom utvikler brå og ofte uforutsigbare endringer i sykdomsbildet: fra en tilstand med symptomer på overdosering av levodopa og fri bevegelighet til uttalt parkinsonistiske symptomer. Fra Grenoble publiseres nå langtidsresultater ved stereotaktisk elektrisk stimulering av subtalamiske kjerner hos slike pasienter (1).

Alle 47 pasienter behandlet med denne metoden ved sykehuset i perioden 1993 – 97 (gjennomsnittsalder 55 år), ble undersøkt åpent og uten kontrollgruppe preoperativt og etter ett, tre og fem år. Ved testing 8 – 12 timer etter siste inntak av levodopa, hadde pasientene en markert bedring i motoriske funksjoner og i evnen til å utføre daglige aktiviteter. Under levodopabehandling var det en markert bedring i dyskinesi. Taleevne, postural stabilitet, kuldefornemmelse og kognitive funksjoner forverret seg i samsvar med sykdommens naturlige forløp.

– Denne type behandling er vel etablert ved Rikshospitalet, men for tiden er det dessverre en viss usikkerhet omkring finansieringen, sier Geir Ketil Røste ved sykehusets nevrokirurgiske avdeling.

– Våre resultater er oppløftende og i tråd med denne franske studien. Selve prosedyren er de siste årene blitt vesentlig tryggere, og et godt resultat er blitt mer påregnelig. De beste resultatene ser vi hos relativt yngre pasienter, men pasienter opp mot 70 år vil være operasjonskandidater, sier Røste, som berømmer sine franske kolleger som pionerer på området.

Anbefalte artikler