Færre bør operere abdominale aortaaneurismer

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Høyt behandlingsvolum og høy kvalitet gir lavere dødelighet ved elektive operasjoner for abdominale aortaaneurismer.

Da Senter for medisinsk metodevurdering utredet «Pasientvolum og behandlingskvalitet» i 2001, ble det konkludert med at en av de få prosedyrer hvor det var en dokumentert sammenheng mellom høyt behandlingsvolum og høy kvalitet, var operasjon for abdominalt aortaaneurisme (1).

En ny studie basert på 3 900 planlagte operasjoner for abdominalt aortaaneurisme inkluderte et randomisert utvalg fra 536 sykehus i 22 amerikanske stater i 1997 (2). Sykehus hvor det ble gjort under 35 operasjoner årlig, ble definert som lavvolumsykehus. Tilsvarende ble kirurger som gjorde færre enn ti inngrep for abdominalt aortaaneurisme, årlig definert som lavvolumkirurger. Kirurgene ble også gruppert etter type: generell kirurg, karkirurg eller thoraxkirurg.

Dødelighet i sykehus var 4,2 % for alle pasientene. Det var signifikant lavere dødelighet blant pasienter som var blitt behandlet ved sykehus og av enkeltkirurger med høyt behandlingsvolum. Pasienter operert av kar- og thoraxkirurger hadde signifikant lavere dødelighet enn pasienter operert av generelle kirurger. Pasienter operert av karkirurger med høyt volum og ved sykehus med høyt volum hadde en dødelighet på under 2 %, mens pasienter operert av generelle kirurger med lavt volum hadde en dødelighet på over 6 %.

En svakhet ved studien er at man har brukt dødelighet i sykehus og ikke 30 dagers mortalitet som endepunkt. Likevel bekrefter og forsterker studien tidligere funn av sammenheng mellom volum og kvalitet for operasjoner for abdominalt aortaaneurisme. I Norge utføres årlig om lag 300 slike operasjoner, fordelt på 25 sykehus. Dette er ikke forsvarlig. Antall sykehus hvor dette gjøres bør trolig være lavere enn ti.

Anbefalte artikler