Bypasskirurgi mer lønnsomt enn angioplastikk?

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Hos koronarpasienter med flerkarsykdom kan bypasskirurgi være bedre og billigere enn angioplastikk.

Det hevder amerikanske forskere som har gjort en kostnad-nytte-analyse av koronar bypasskirurgi versus perkutan koronar intervensjon (PCI), inkludert bruk av stent (1). Analysen bygger på data fra BARI-studien (2), der pasienter med gjennomsnittlig 3,5 koronarlesjoner ble behandlet med enten bypasskirurgi eller PCI. Femårsoverlevelsen var tilnærmet lik for begge grupper, men PCI-gruppen måtte langt oftere ha repetert revaskularisering.

Kostnad-nytte-analysen viste at totaloverlevelsen var 0,84 år lengre hos bypassopererte enn hos PCI-behandlede. Kostnadsvurderinger relatert til mortalitet, tilleggsbehandling og hjertekomplikasjoner gikk i favør av bypasskirurgi, som tillegges et litt bedre resultat hva angår kvalitetsjusterte leveår.

Professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen har flere innvendinger mot analysen.

– Hovedproblemet er at effektdataene bygger på en eldre klinisk studie som ikke gjenspeiler dagens medisinske praksis. Behandlingsteknikkene er forbedret, i alle fall når det gjelder PCI, men trolig også for bypasskirurgi. Kostnadstallene er nok lite relevante for Norge, og livskvalitetsmålene diskutable. Når analysen dessuten ikke er detaljert gjengitt i artikkelen, finner jeg liten grunn til å legge vekt på konklusjonen, sier Sønbø Kristiansen.

– En pålitelig økonomisk analyse av bypasskirurgi kontra angioplastikk må ta utgangspunkt i dagens praksis og teknologi.

Anbefalte artikler