Antidepressiver til barn og unge

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Behandling med sertralin, en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI), kan være effektivt ved depresjon hos barn og unge.

376 barn og unge i alderen 6 – 17 år i fem land deltok i to randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte studier (1). Halvparten ble behandlet med sertralin (50 – 200 mg per dag), de andre fikk placebo. Forsøket varte i ti uker.

Pasientene som fikk sertralin hadde større forbedring enn placebogruppen på totalskåren på en depresjonsskala (CDRS-R). Gjennomsnittlig forandring var henholdsvis –30 og –26 ved avslutningen av studien (p = 0,001). I sertralingruppen hadde 69 % effekt av behandlingen, mot 59 % i placebogruppen (p = 0,05). Flere pasienter i sertralingruppen (9 %) enn i placebogruppen (3 %) droppet ut av studien pga. bivirkninger.

– Depresjon hos barn og unge er en hyppig lidelse. Prevalensen hos barn er ca. 3 % og hos unge ca. 8 %. Risikoen er to- til firedoblet for senere alvorlig depresjon hos unge voksne hvis man har hatt en alvorlig depresjon i barne- og ungdomsalder. Det er gledelig at det nå kan finnes effektive medikamenter mot alvorlig depresjon i denne aldersgruppen. Trisykliske antidepressiver har ikke vist sikker effekt, sier Jan Skandsen, leder av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

– Det har vært diskutert om SSRI-medikamentene kan gi flere suicidale tanker og mer selvskadende atferd hos unge. Det er ikke holdepunkter for å hevde en slik sammenheng ut fra denne studien.

– De yngste barna hadde dårligere effekt av behandlingen, og de fikk oftere bivirkninger. De vanligste bivirkningene var diaré, brekninger, redusert matlyst og agitasjon, sier Skandsen.

Anbefalte artikler