Misbrukere med flere psykiske lidelser

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Evjen, Reidun

Øiern„ Tone

Kielland„ Knut Boe

Dobbelt opp

Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 240 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 289

ISBN 82-150-0314-1

Det kom som en overraskelse på de fleste i rusbehandlingsfeltet da man i begynnelsen av 80-årene kunne påvise at alkohol- og stoffmisbrukere i behandling ofte hadde veldefinerte psykiatriske lidelser (som f.eks. schizofreni, sosial fobi og alvorlig depresjon) i tillegg til misbruket – lidelser som det fantes effektive psykiatriske behandlingsmetoder for. Senere ble det også påvist at en av våre mest utsatte grupper nettopp er mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk i kombinasjon. Og det er ikke slik at de andre lidelsene nødvendigvis forsvinner om misbrukeren ble edru. Behandlingen må derfor rettes mot misbruket og de psykiske lidelsene samtidig, noe som stiller store krav til behandlernes kompetanse og samarbeidsvilje på tvers av ulike hjelpeinstanser. Det har tatt lang tid for rusbehandlingsfeltet å ta innover seg denne erkjennelsen, men nå er den der. Det er viktig at den kunnskap og kliniske erfaring som foreligger om denne dobbeltdiagnosegruppen blir kjent og brukt av alle fagfolk i sosialvesen og psykiatri. Det er derfor svært gledelig at denne boken kommer nå.

På en innsiktfull, klok, kunnskapsrik, klinisk erfaren og reflektert måte gjennomgår forfatterne det som er nødvendig som en innføring for alle som skal arbeide i feltet. Begreper, historikk, diagnostikk, behandlingserfaringer og etiske avveininger behandles på en kritisk og udogmatisk måte. Det klarlegges også hvilket ansvar som ligger på kommunalt og samfunnsnivå. En styrke ved boken er også at det trekkes inn nordiske erfaringer der dette er relevant, og forskningslitteraturen gjennomgås på en måte som får frem akkurat hovedpoengene. Forfatterne er realistiske i sin omtale av hva man kan vente seg av behandlingsresultater, men formidler samtidig en interesse og omsorg for disse pasientene. Den kortfattede omtalen av de ulike tiltak som nå er i gang i Norge, er verdifull for kommuner som ennå ikke er kommet i gang. Slik kan altså kunnskap og erfaring fra et meget komplisert felt formidles, og forfatternes kombinasjon av sosionom, lege og journalist har utvilsomt vært vellykket.

Anbefalte artikler