Interessant om det nye arbeidslivets sosiologi

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Forseth, Ulla

Rasmussen„ Bente

Arbeid for livet

183 s, tab, fig, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 278

ISBN 82-05-30777-6

Dette er en artikkelsamling av 13 sosiologer og samfunnsvitere om nyere norsk arbeidsliv, stort sett med utgangspunkt i egne prosjekter. Til tross for begrensede forventninger ved første øyekast ble jeg gledelig overrasket. Boken gir bl.a. et godt innblikk i nyere tjenesteyrker, som webdesign og andre IT-jobber.

Siden vi har en økende andel langtidssykmeldte med arbeidsrelaterte psykiske plager, er boken spesielt aktuell for arbeidsmedisinere, allmennmedisinere, trygdemedisinere, samfunnsmedisinere og psykiatere (Sigmund Freud mente at både kjærligheten og arbeidet var det som gav livet mening; psykoterapeuter har vært for lite opptatt av dette i det siste…). Den er dessuten aktuell for ledere, fagforeningsfolk og politikere.

Tre hoveddeler består hver av 3 – 4 kapitler med undertitler. Alle titlene finnes i innholdsfortegnelsen, noe som letter lesingen. I første hoveddel Troen på markedet settes arbeidet i en bredere sammenheng med tema som globalisering, innvandring og endring i kjønnsrollemønsteret. Kapitlet Slank og sårbar? omhandler rasjonalisering og faren for feil ved oljeplattformer og i luftfart, ved for lav organisatorisk redundans (overflødighet av personale som kan kvalitetssikre avgjørelser). Dette er tankevekkende med hensyn til omorganisering av helseforetakene!

I andre hoveddel Kundene kommer beskrives først den historiske økningen av tjenesteyrker på bekostning av primærnæringene – og samtidig en endring av kjønnsfordelingen i arbeidsstokken. Ulla Forseth er førsteforfatter av tre interessante kapitler. To med kvalitative norske undersøkelser av arbeidstakere i luftfart og bank.

Den samfunnspolitisk interesserte leser vil finne mye i de to andre hoveddelene. Et tema som er behørig omtalt i boken er betydningen av endringer i familieliv og kjønnsrollemønster.

En svakhet er at bokens layout faller mellom stolene popularisert fagbok og ren lærebok. Noen av titlene og illustrasjonene er intetsigende og jålete, men innholdsfortegnelsen retter opp dette. Alt i alt en interessant fagbok som bør leses av dem med interesse og ansvar for helseinstitusjoner.

Anbefalte artikler