Grundig om geriatri i praksis

Anette Fosse Om forfatteren
Artikkel

Laake, Knut

Geriatri i praksis

4. utg. 381 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 425

ISBN 82-05-30506-4

Geriatri krever medisinsk-faglig bredde og dybde, samfunnsforståelse og tverrfaglig samarbeid. Denne innsikten preger boken. Det formidles en dyp respekt for eldres sammensatte behov, og viser hvor interessant og utfordrende arbeidet i medisinsk eldreomsorg er.

Målgruppene er først og fremst medisinstudenter og leger i primærhelsetjenesten, samt annet helsepersonell innen geriatri. Den bør utvides til alle leger som møter eldre i helsevesenet – det vil si de fleste spesialiteter. I dagens helsevesen bør geriatrisk innsikt og tankegang alltid prege diagnostikk og behandling når vi forholder oss til eldres helseproblemer. Den 4. utgave av Geriatri i praksis har gjennomgått en betydelig revisjon. Kapitlene er korte og svært poengterte. Det er lagt stor vekt på å beskrive kliniske problemstillinger hos gamle og å tydeliggjøre den diagnostiske prosessen. Innledningsvis er det en nyttig veiledning i søk etter litteratur på Internett. Referansene etter hvert kapittel består av både artikler og nettsteder. Det er også laget en egen hjemmeside der nettadressene det refereres til kan oppdateres. Dette er en spenstig, nyttig og fremtidsrettet måte å vedlikeholde faglig nettverk på.

Første del er viet beskrivelse av fagområdet geriatri, organisering av behandling og omsorg, tverrfaglig arbeid og helsepolitiske utfordringer i eldreomsorgen. Hovedinnholdet er klinisk rettet, og organisert i oversiktlige emneområder med korte, målrettede kapitler som gjør det lett å orientere seg. Mange av kapitlene inneholder tabeller og figurer med flytdiagrammer som gir kliniske ledetråder i utredningen. Dette er svært nyttig i klinisk hverdag. Geriatri i praksis er en bok som på en fortettet og systematisk måte setter oss på sporet av de tankemåter og ferdigheter vi trenger i medisinsk eldreomsorg, og boken bør finnes på alle allmennlegekontorer, sykehjem og sykehusavdelinger/poliklinikker der eldre behandles.

Få dager etter at boken ble utgitt kom meldingen om Knut Laakes dødsfall. Han døde uten forvarsel på vei hjem fra jobben. En høvding i norsk medisin er borte. Geriatri i praksis er bare ett av mange vitnesbyrd på hans vedvarende, sterke og kunnskapsrike engasjement for sitt fag og for de eldre. La oss alle bidra til at litt av Knut Laakes innsiktsfulle kunnskap gjenspeiles i vårt daglige arbeid.

Anbefalte artikler