En milliard mer til forskning

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Bevilgningene til forskning og utvikling foreslås styrket med 1,1 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

Illustrasjonsfoto

Det vil gi en samlet offentlig innsats innen forskning og utvikling (FoU) på 13,8 milliarder kroner. Den langsiktige grunnforskningen prioriteres både gjennom direkte bevilgninger til institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og gjennom Norges forskningsråd.

Via Forskningsrådet styrkes den langsiktige grunnforskningen med 283 millioner kroner, inkludert avkastningen fra Forskningsfondet.

Bevilgningene til vitenskapelig utstyr øker med 77 millioner kroner. Foruten midlene til nasjonalt PET-senter, er 34 millioner kroner av økningen øremerket forskningsinstituttene. Den samlede utstyrssatsingen over budsjettet til Utdannings- og forskningsdepartementet blir på 337 millioner kroner.

Videre er det blant annet foreslått å bevilge 48 millioner kroner til EU-forskningssamarbeid gjennom Norges forskningsråd. Over Helsedepartementets budsjett skal medisinsk forskningsinnsats styrkes med 10,5 millioner kroner.

Et overordnet politisk mål har vært å trappe opp norsk FoU-innsats til gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005. Siden 2001 er de offentlige bevilgningene til forskning økt med 1,6 milliarder kroner. Med budsjettforslaget for 2004 blir økningen 2,7 milliarder kroner i denne perioden. I 2001, det siste året det finnes offisiell statistikk for, ble det brukt 24,5 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid. FoU-utgiftene utgjorde da 1,6 % av brutto nasjonalprodukt (BNP). Til sammenlikning var OECD-gjennomsnittet på om lag 2,3 %. Offentlige kilder finansierte i underkant av 40 % av FoU-innsatsen i Norge, mens næringslivet stod for 51 % og utenlandske og andre kilder for resten.

Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2932

Anbefalte artikler