Utdanning reduserer dødelighet

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt andel sykepleiere med høy utdanning er forbundet med redusert dødelighet hos kirurgiske pasienter, viser en amerikansk studie.

  Sykepleiere i USA kan bli utdannet ved tre ulike programmer: et treårs diplomstudium ved sykehus (3 %), gradsprogram ved college (61 %) eller cand.mag. og høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (36 %).

  I en tverrsnittsstudie fra Pennsylvania ble behandlingsresultater fra ca. 230 000 kirurgiske, ortopediske og karkirurgiske pasienter analysert og koblet med bl.a. spørreskjemadata (1). Andelen av sykepleiere med cand.mag. eller høyere utdanning varierte (0 – 77 %) mellom de 168 sykehusene. Resultatene ble justert bl.a. for pasient- og sykehusstrukturkarakteristika samt sykepleiebemanning og -erfaring.

  Hver 10 % økning i andelen sykepleiere med høyest utdanning var forbundet med 5 % reduksjon i sannsynlighet for at pasienten skulle dø innen 30 dager etter innleggelse (OR 0,95; 95 % KI 0,91 – 0,99).

  – Vi har ikke tilsvarende undersøkelser fra Europa, men tidligere studier fra USA har vist sammenheng mellom andel sykepleiere med høy utdanning og bedre pasientresultat. Dette skyldes trolig økt vekt på kvalitetssikring, bl.a. ved at sykepleien i større grad er kunnskapsbasert og at høy faglig kompetanse på alle trinn i behandlingskjeden påvirker behandlingen, sier avdelingssjef Anstein Bergan og fagutvikings- og forskningssykepleier Marit Helen Andersen, Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

  – Selv om studien er beheftet med metodiske svakheter, bl.a. lav svarprosent, og selv om man alltid må vurdere kulturforskjeller mellom USA og Norge, er resultatet interessant for oss. Rikshospitalet har satset på økt andel sykepleiere med høyere utdanning, og vi tror dette har vært en riktig vei å gå for å kunne gi pasientene et best mulig tilbud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media